Doolaege, Verbist & De Meyere groepsfoto

Algemene voorwaarden

Artikel 1 : Toepassingsgebied, samenwerking en algemene informatie

 

 • Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de diensten geleverd door de advocaten verbonden aan de B.V. o.v.v.e. CVBA Doolaege, Verbist & De Meyere (afgekort en hierna genoemd DVDTAXLAW) met vestigingsadres te 9000 Gent, Koning Albertlaan 165, met ondernemingsnummer 0647.999.788 (tel. 09/242.80.10; tfx. 09/242.80.15; voornaam.familienaam@dvdtaxlaw.be (b.v. antoine.doolaege@dvdtaxlaw.be), www.dvdtaxlaw.be). De CVBA is als dusdanig geïdentificeerd voor BTW-doeleinden.
 • DVDTAXLAW levert advocatendiensten. De advocaten van DVDTAXLAW zijn allen gespecialiseerd in het fiscaal recht.
 • Alle vennoten, medewerkers en stagiairs van DVDTAXLAW, zijn advocaten aangesloten bij de orde van advocaten te Gent (België).
 • Elke advocaat is licentiaat of master in de rechten (aangevuld met master in fiscaal recht of gegradueerde in de fiscale wetenschappen) behaald aan een Belgische Universiteit.
 • De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke prestatie uitgevoerd door de vennoten, medewerkers en stagiairs van DVDTAXLAW. Afwijkende voorwaarden kunnen enkel schriftelijk worden overeengekomen.
 • Deze algemene voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard door de cliënt van DVDTAXLAW en zijn advocaten, op het ogenblik dat de opdracht door de cliënt wordt toevertrouwd aan één of meerdere advocaten van DVDTAXLAW.
 • De cliënt verstrekt alle noodzakelijke gegevens en stukken aan DVDTAXLAW en staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door hem/haar verstrekte gegevens.
 • De beide partijen kunnen ten allen tijde een einde stellen aan de samenwerking, zonder enige schadevergoeding, doch de geleverde prestaties en gemaakte kosten dienen uiteraard te worden vergoed.

 

Artikel 2 : Honoraria

 

 • Als uitgangspunt voor de berekening van de erelonen, hanteert DVDTAXLAW in eerste instantie de gepresteerde uren. Het ereloontarief wordt bepaald met in acht neming van het belang van de zaak, de hoogdringendheid, het behaalde resultaat en de specificiteit van de opdracht. Afwijkende regelingen kunnen in onderling overleg met de cliënt worden overeengekomen.
 • De administratieve kosten (zoals briefwisseling, fotokopieën, vaste kantoorkosten (12% van het aangerekende ereloon), edm.) worden afzonderlijk aangerekend.
 • De cliënt ontvangt een gedetailleerd overzicht van de geleverde prestaties.
 • De prestaties worden periodiek aangerekend. Zij kunnen in afwachting van een gedetailleerde afrekening ook onder de vorm van provisies worden gevraagd. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van DVDTAXLAW om voorschotten te vragen voor prestaties of kosten die nog gedaan moeten worden.

 

Artikel 3 : Betalingsvoorwaarden

 

 • Behoudens afwijkende afspraak zijn de ereloon- en provisiestaten betaalbaar binnen een termijn van 45 dagen na de datum van verzending.
 • Ingeval van laattijdige betaling is de cliënt van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd, dit aan een interestvoet gelijk aan 7% op jaarbasis.
 • Indien de cliënt niet betaalt binnen de betalingstermijn, kan DVDTAXLAW haar werkzaamheden opschorten, nadat de cliënt daarvan op de hoogte is gesteld, zonder aansprakelijk te zijn voor de schade die hierdoor zou ontstaan.

 

Artikel 4 : Beroepsaansprakelijkheid

 

 • De eventuele beroepsaansprakelijkheid van de vennoten, medewerkers of stagiairs, is beperkt tot het bedrag dat in toepassing van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt. De beroepsaansprakelijkheid van de vennoten, medewerkers en stagiairs is in eerste rang verzekerd bij Amlin Europe, Koning Albert II laan 9, 1210 Brussel, via een polis onderschreven door de Orde van Vlaamse Balies ten voordele van de advocaten van deze orde (dekking van 1.250.000 EUR per schadegeval). De beroepsaansprakelijkheid van de CVBA en de vennoten (en in voorkomend geval hun professionele vennootschap) is in tweede rang verzekerd bij AIG Europe, Pleinlaan 11, 1050 Brussel (2.500.000 EUR per schadegeval, per verzekerde en per verzekeringsjaar) en in derde rang bij HDI Gerling Verzekeringen N.V., Tervurenlaan 273, 1150 Brussel (12.000.000 EUR per schadegeval, per verzekerde en per verzekeringsjaar). De waarborgen van de verzekering zijn van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld voor activiteiten die de verzekerden uitvoeren vanuit hun in België gevestigd kantoor. Zijn niet verzekerd de eisen die tegen de verzekerden ingesteld worden in de Verenigde Staten van Amerika of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de Verenigde Staten van Amerika of Canada.
 • Indien, om welke reden ook, geen uitkering via de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar kan geschieden, is de aansprakelijkheid van de CVBA, vennoten (en in voorkomend geval hun professionele vennootschap), medewerkers of stagiairs, sowieso beperkt tot maximaal het dubbel van de aangerekende erelonen met een maximum van 50.000 EUR.

 

Artikel 5 : Toepasselijk recht en bevoegde instanties

 

 • Indien één of meerdere bedingen van de algemene voorwaarden nietig zou zijn, tast deze nietigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige voorwaarden niet aan.
 • Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht en, voor zover van toepassing, door en met respect voor de toepasselijke deontologische regels.
 • Enkel de Nederlandstalige tekst van de algemene voorwaarden is verbindend voor de partijen. De Franse, Engels – en Duitstalige versie is louter indicatief.
 • Alle eventuele geschillen worden beslecht door de rechtbank van het arrondissement Gent.