Doolaege, Verbist & De Meyere
Fiscaal nieuws

Oudere berichten bekijken ? Klik hier

 • 18-05-2022
  De FOD Financiën acht zich bevoegd te oordelen of er sprake is van een ‘auteursrechtelijk beschermd werk'(1) met een controleactie tot gevolg.

  Het fiscaal gunstig regime inzake auteursrechten, wanneer er sprake is van vergoeding voor de ‘cessie’ of ‘concessie’ van deze rechten aan een natuurlijke persoon, heeft tot gevolg dat het aantal belastingplichtigen-natuurlijke personen dat dergelijke vergoedingen ontvangt exponentieel is toegenomen.

   

  Sommige belastingplichtigen hebben hun concrete casus voorgelegd aan de Dienst Voorafgaande Beslissingen, anderen hebben het stelsel op eigen initiatief geïmplementeerd. De ene was creatiever en origineler dan de andere.

   

 • 22-04-2022
  De aanslag op naam van de vereffende vennootschap? Eindelijk duidelijkheid!

  In het verleden heerste veel onduidelijkheid omtrent de vraag op wiens naam een aanslag inzake inkomstenbelasting ten kohiere moest worden gebracht wanneer deze betrekking had op een belastbaar tijdperk voorafgaand aan de sluiting van de vereffening van de vennootschap, de vereniging of de stichting, maar die nog moet gevestigd worden nadat de vereffening reeds is afgesloten.

   

 • 18-05-2022
  Verlaagd BTW-tarief voor zonnepanelen en warmtepompen en verlaagd BTW-tarief “afbraak en wederopbouw” met één jaar verlengd.

   

  In het kader van structurele oplossingen om België naar een energietransitie te leiden ten voordele van de ontwikkeling van duurzame en hernieuwbare energiebronnen, heeft de Regering een pakket aan maatregelen goedgekeurd, die in een Koninklijk Besluit zijn gegoten dat werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 maart 2022.

   

 • 08-03-2022
  Fiscus controleert eigenaars van verschillende onroerende goederen

  Het vermogen van de Belg is traditioneel voor een aanzienlijk gedeelte samengesteld uit onroerende goederen (woning, appartement, grond, …).

   

  De federale belastingadministratie heeft recent aangekondigd dat zij dit jaar (o.a.) de eigenaars van vastgoed, meer specifiek eigenaars met een aanzienlijk patrimonium, zal viseren. In de praktijk zien wij dat inderdaad de eerste vragen om inlichtingen verzonden werden aan eigenaars van verschillende onroerende goederen.

   

 • 18-05-2022
  Rulingdienst publiceert update van vragenlijst cryptomunten (soepelere invulling van de vereiste van een “voorafgaand karakter”)

   

  1. Cryptomunten worden almaar meer mainstream. Zij behoren dan ook steeds meer tot de beleggingsportefeuille van belastingplichtigen.

  In de praktijk stelt zich de vraag naar de fiscale behandeling van de (soms aanzienlijke) meerwaarden die worden gerealiseerd op het ogenblik van verkoop (waaronder ook de omzettingen in andere cryptomunten worden begrepen).

  Theoretisch gezien, zijn er drie mogelijkheden:

 • 25-02-2022
  DE HERVORMING VAN HET VLAAMS VERKOOPRECHT

  Over de hervorming van het Vlaams verkooprecht is reeds heel wat inkt gevloeid. Op 29 december 2021 werd uiteindelijk het Programmadecreet van 23 december 2021 bij de begroting 2022 gepubliceerd. Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen die het decreet aanbrengt aan de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

 • 19-01-2022
  Einde van het statuut voor buitenlandse kaderleden – eindelijk rechtszekerheid!

  Na bijna 40 jaar valt het doek over het bijzonder stelsel voor buitenlandse kaderleden. Deze regeling was gebaseerd op een administratieve circulaire en had dus geen wettelijke basis. De programmawet van 1 december 2021 brengt hier verandering in.

   

 • 19-01-2022
  Afschaffing van de forfaitaire grondslagen van aanslag (btw en inkomstenbelastingen)

  Sinds jaar en dag worden voor een aantal zelfstandige beroepen forfaitaire grondslagen van aanslag voor zowel BTW als inkomstenbelastingen vastgelegd in overleg met de betrokken beroepsgroeperingen. Zij moeten minimum 75% van hun omzet halen uit verkoop aan particulieren en het omzetplafond is 750.000 EUR.

 • 18-05-2022
  NEWSFLASH: Update vragenlijst cryptomunten (aanpassing vereiste van een “voorafgaand karakter”)

   

  1.

  Cryptomunten worden almaar meer mainstream. Zij behoren dan ook steeds meer tot de beleggingsportefeuille van belastingplichtigen.

  In de praktijk stelt zich de vraag naar de fiscale behandeling van de (soms aanzienlijke) meerwaarden die worden gerealiseerd op het ogenblik van verkoop (waaronder ook de omzettingen in andere cryptomunten worden begrepen). Theoretisch gezien, zijn er drie mogelijkheden :

 • 29-10-2021
  Toepasselijke rentevoet bij laattijdige betaling of terugbetaling van inkomstenbelastingen: ook voor het jaar 2022 gelden dezelfde percentages.

  Sinds 2018 kan het tarief van de nalatigheidsinteresten (verschuldigd bij laattijdige betaling) en de moratoriuminteresten (surplus bij terugbetaling) inzake inkomstenbelastingen jaar na jaar wijzigen (althans theoretisch).

   

 • 18-10-2021
  Jij bent groot en ik ben klein en dat is niet eerlijk...

  Bij aangekondigde controleacties over het naleven van de voorwaarden bij het aanleggen van een liquidatiereserve (art. 184quater WIB 92), worden ondernemingen vaak geconfronteerd met het probleem dat de fiscus ze niet langer beschouwt als een “kleine vennootschap”. Het gevolg is onder meer dat ze geen liquidatiereserve kunnen aanleggen. Maar wanneer is een vennootschap nu klein of groot?

 • 08-10-2021
  BTW-eenheid : de voorwaarden van verbondenheid moeten ‘permanent’ zijn voldaan.

   

  Het stelsel van de btw-eenheid is bekend : btw-belastingplichtigen, volledig, vrijgesteld of gemengd, die juridisch onafhankelijk zijn van elkaar doch economisch, financieel en organisatorisch met elkaar verbonden zijn, kunnen een btw-eenheid vormen.

   

  samenwerking

   

 • 05-10-2021
  Meer zorgverstrekkers voortaan btw-plichtig ingevolge wetswijziging ?

  De btw-richtlijn voorziet in een vrijstelling voor de medische verzorging in het kader van de uitoefening van medische en paramedische beroepen. Deze vrijstelling werd omgezet in Belgische wetgeving en ligt verankerd in artikel 44, §1 WBTW.

   

  Het doel van deze vrijstelling is dubbel.

  Ten eerste moet de toegankelijkheid van de gezondheidszorg worden bevorderd.

 • 04-10-2021
  De Nationale Bank van België verduidelijkt waakzaamheidsplicht financiële instellingen bij (toekomstige/reeds verrichte) repatriëringen van buitenlandse tegoeden.

  AANLEIDING

  Traditioneel houden/hielden talrijke Belgische rijksinwoners een deel van hun vermogen aan in het buitenland (Luxemburg, Zwitserland, …). Hoewel dit in veel gevallen legitieme redenen heeft, bleek dat dit ook tot doel had de illegale herkomst van de betrokken geldmiddelen te verhullen of de taxatie van de opbrengsten te vermijden.

   

 • 01-10-2021
  De Gentse krotbelasting is in strijd met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel

  (Cass. 29 januari 2021, F.19.0064.N, www.juportal.be)

   

  In een discussie over een voor aanslagjaar 2013 door de stad Gent gevestigde belasting op ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen, een belasting :

 • 01-10-2021
  Belastingverhoging in geval van laattijdige aangifte inzake inkomstenbelastingen: einde van de discussie in zicht?

  Wanneer een belastingplichtige een laattijdige aangifte inkomstenbelastingen (personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting of belasting van niet-inwoners) heeft ingediend, zal de belastingadministratie bij het vestigen van de aanslag doorgaans een belastingverhoging opleggen. De belastingadministratie doet dit dan op grond van art. 444 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (hierna: WIB’92).