Doolaege, Verbist & De Meyere
Fiscaal nieuws

Oudere berichten bekijken ? Klik hier

 • 28-11-2022
  Fiscale controle inzake auteursrechtenvergoedingen: de gevraagde aanwezigheid van de auteur leidt tot het opstellen van een proces-verbaal van vaststelling.

   

 • 18-05-2022
  De FOD Financiën acht zich bevoegd te oordelen of er sprake is van een ‘auteursrechtelijk beschermd werk'(1) met een controleactie tot gevolg.

  Het fiscaal gunstig regime inzake auteursrechten, wanneer er sprake is van vergoeding voor de ‘cessie’ of ‘concessie’ van deze rechten aan een natuurlijke persoon, heeft tot gevolg dat het aantal belastingplichtigen-natuurlijke personen dat dergelijke vergoedingen ontvangt exponentieel is toegenomen.

   

  Sommige belastingplichtigen hebben hun concrete casus voorgelegd aan de Dienst Voorafgaande Beslissingen, anderen hebben het stelsel op eigen initiatief geïmplementeerd. De ene was creatiever en origineler dan de andere.

   

 • 22-04-2022
  De aanslag op naam van de vereffende vennootschap? Eindelijk duidelijkheid!

  In het verleden heerste veel onduidelijkheid omtrent de vraag op wiens naam een aanslag inzake inkomstenbelasting ten kohiere moest worden gebracht wanneer deze betrekking had op een belastbaar tijdperk voorafgaand aan de sluiting van de vereffening van de vennootschap, de vereniging of de stichting, maar die nog moet gevestigd worden nadat de vereffening reeds is afgesloten.

   

 • 18-05-2022
  Verlaagd BTW-tarief voor zonnepanelen en warmtepompen en verlaagd BTW-tarief “afbraak en wederopbouw” met één jaar verlengd.

   

  In het kader van structurele oplossingen om België naar een energietransitie te leiden ten voordele van de ontwikkeling van duurzame en hernieuwbare energiebronnen, heeft de Regering een pakket aan maatregelen goedgekeurd, die in een Koninklijk Besluit zijn gegoten dat werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 maart 2022.

   

 • 08-03-2022
  Fiscus controleert eigenaars van verschillende onroerende goederen

  Het vermogen van de Belg is traditioneel voor een aanzienlijk gedeelte samengesteld uit onroerende goederen (woning, appartement, grond, …).

   

  De federale belastingadministratie heeft recent aangekondigd dat zij dit jaar (o.a.) de eigenaars van vastgoed, meer specifiek eigenaars met een aanzienlijk patrimonium, zal viseren. In de praktijk zien wij dat inderdaad de eerste vragen om inlichtingen verzonden werden aan eigenaars van verschillende onroerende goederen.

   

 • 18-05-2022
  Rulingdienst publiceert update van vragenlijst cryptomunten (soepelere invulling van de vereiste van een “voorafgaand karakter”)

   

  1. Cryptomunten worden almaar meer mainstream. Zij behoren dan ook steeds meer tot de beleggingsportefeuille van belastingplichtigen.

  In de praktijk stelt zich de vraag naar de fiscale behandeling van de (soms aanzienlijke) meerwaarden die worden gerealiseerd op het ogenblik van verkoop (waaronder ook de omzettingen in andere cryptomunten worden begrepen).

  Theoretisch gezien, zijn er drie mogelijkheden:

 • 25-02-2022
  DE HERVORMING VAN HET VLAAMS VERKOOPRECHT

  Over de hervorming van het Vlaams verkooprecht is reeds heel wat inkt gevloeid. Op 29 december 2021 werd uiteindelijk het Programmadecreet van 23 december 2021 bij de begroting 2022 gepubliceerd. Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen die het decreet aanbrengt aan de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

 • 19-01-2022
  Einde van het statuut voor buitenlandse kaderleden – eindelijk rechtszekerheid!

  Na bijna 40 jaar valt het doek over het bijzonder stelsel voor buitenlandse kaderleden. Deze regeling was gebaseerd op een administratieve circulaire en had dus geen wettelijke basis. De programmawet van 1 december 2021 brengt hier verandering in.

   

 • 19-01-2022
  Afschaffing van de forfaitaire grondslagen van aanslag (btw en inkomstenbelastingen)

  Sinds jaar en dag worden voor een aantal zelfstandige beroepen forfaitaire grondslagen van aanslag voor zowel BTW als inkomstenbelastingen vastgelegd in overleg met de betrokken beroepsgroeperingen. Zij moeten minimum 75% van hun omzet halen uit verkoop aan particulieren en het omzetplafond is 750.000 EUR.

 • 18-05-2022
  NEWSFLASH: Update vragenlijst cryptomunten (aanpassing vereiste van een “voorafgaand karakter”)

   

  1.

  Cryptomunten worden almaar meer mainstream. Zij behoren dan ook steeds meer tot de beleggingsportefeuille van belastingplichtigen.

  In de praktijk stelt zich de vraag naar de fiscale behandeling van de (soms aanzienlijke) meerwaarden die worden gerealiseerd op het ogenblik van verkoop (waaronder ook de omzettingen in andere cryptomunten worden begrepen). Theoretisch gezien, zijn er drie mogelijkheden :