Doolaege, Verbist & De Meyere
Fiscaal nieuws

Oudere berichten bekijken ? Klik hier

 • 19-01-2022
  Einde van het statuut voor buitenlandse kaderleden – eindelijk rechtszekerheid!

  Na bijna 40 jaar valt het doek over het bijzonder stelsel voor buitenlandse kaderleden. Deze regeling was gebaseerd op een administratieve circulaire en had dus geen wettelijke basis. De programmawet van 1 december 2021 brengt hier verandering in.

   

 • 19-01-2022
  Afschaffing van de forfaitaire grondslagen van aanslag (btw en inkomstenbelastingen)

  Sinds jaar en dag worden voor een aantal zelfstandige beroepen forfaitaire grondslagen van aanslag voor zowel BTW als inkomstenbelastingen vastgelegd in overleg met de betrokken beroepsgroeperingen. Zij moeten minimum 75% van hun omzet halen uit verkoop aan particulieren en het omzetplafond is 750.000 EUR.

 • 17-01-2022
  NEWSFLASH: Update vragenlijst cryptomunten (aanpassing vereiste van een “voorafgaand karakter”)

   

  1.

  Cryptomunten worden almaar meer mainstream. Zij behoren dan ook steeds meer tot de beleggingsportefeuille van belastingplichtigen.

  In de praktijk stelt zich de vraag naar de fiscale behandeling van de (soms aanzienlijke) meerwaarden die worden gerealiseerd op het ogenblik van verkoop (waaronder ook de omzettingen in andere cryptomunten worden begrepen). Theoretisch gezien, zijn er drie mogelijkheden :

 • 29-10-2021
  Toepasselijke rentevoet bij laattijdige betaling of terugbetaling van inkomstenbelastingen: ook voor het jaar 2022 gelden dezelfde percentages.

  Sinds 2018 kan het tarief van de nalatigheidsinteresten (verschuldigd bij laattijdige betaling) en de moratoriuminteresten (surplus bij terugbetaling) inzake inkomstenbelastingen jaar na jaar wijzigen (althans theoretisch).

   

 • 18-10-2021
  Jij bent groot en ik ben klein en dat is niet eerlijk...

  Bij aangekondigde controleacties over het naleven van de voorwaarden bij het aanleggen van een liquidatiereserve (art. 184quater WIB 92), worden ondernemingen vaak geconfronteerd met het probleem dat de fiscus ze niet langer beschouwt als een “kleine vennootschap”. Het gevolg is onder meer dat ze geen liquidatiereserve kunnen aanleggen. Maar wanneer is een vennootschap nu klein of groot?

 • 08-10-2021
  BTW-eenheid : de voorwaarden van verbondenheid moeten ‘permanent’ zijn voldaan.

   

  Het stelsel van de btw-eenheid is bekend : btw-belastingplichtigen, volledig, vrijgesteld of gemengd, die juridisch onafhankelijk zijn van elkaar doch economisch, financieel en organisatorisch met elkaar verbonden zijn, kunnen een btw-eenheid vormen.

   

  samenwerking

   

 • 05-10-2021
  Meer zorgverstrekkers voortaan btw-plichtig ingevolge wetswijziging ?

  De btw-richtlijn voorziet in een vrijstelling voor de medische verzorging in het kader van de uitoefening van medische en paramedische beroepen. Deze vrijstelling werd omgezet in Belgische wetgeving en ligt verankerd in artikel 44, §1 WBTW.

   

  Het doel van deze vrijstelling is dubbel.

  Ten eerste moet de toegankelijkheid van de gezondheidszorg worden bevorderd.

 • 04-10-2021
  De Nationale Bank van België verduidelijkt waakzaamheidsplicht financiële instellingen bij (toekomstige/reeds verrichte) repatriëringen van buitenlandse tegoeden.

  AANLEIDING

  Traditioneel houden/hielden talrijke Belgische rijksinwoners een deel van hun vermogen aan in het buitenland (Luxemburg, Zwitserland, …). Hoewel dit in veel gevallen legitieme redenen heeft, bleek dat dit ook tot doel had de illegale herkomst van de betrokken geldmiddelen te verhullen of de taxatie van de opbrengsten te vermijden.

   

 • 01-10-2021
  De Gentse krotbelasting is in strijd met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel

  (Cass. 29 januari 2021, F.19.0064.N, www.juportal.be)

   

  In een discussie over een voor aanslagjaar 2013 door de stad Gent gevestigde belasting op ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen, een belasting :

 • 01-10-2021
  Belastingverhoging in geval van laattijdige aangifte inzake inkomstenbelastingen: einde van de discussie in zicht?

  Wanneer een belastingplichtige een laattijdige aangifte inkomstenbelastingen (personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting of belasting van niet-inwoners) heeft ingediend, zal de belastingadministratie bij het vestigen van de aanslag doorgaans een belastingverhoging opleggen. De belastingadministratie doet dit dan op grond van art. 444 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (hierna: WIB’92).

   

 • 23-11-2021
  De toekenning van een kadastraal inkomen aan uw buitenlands onroerend goed.

  Reeds in een eerder nieuwsbericht (https://www.dvdtaxlaw.be/nieuws/de-fiscus-v-belgen-met-buitenlands-vastgoed) werd toegelicht dat de fiscale wetgeving is aangepast zodat aan buitenlands onroerend goed een kadastraal inkomen wordt toegekend om zo de ongelijke behandeling van onroerende inkomsten van een Belgisch onroerend goed en deze van een buitenlands onroerend goed weg te werken.

   

 • 14-06-2021
  Afbraak en heropbouw :

  nieuwe bijkomende toelichting.

   

  Onder de noemer “Praktische toepassingsgevallen met betrekking tot het tijdelijk verlaagd btw-tarief voor afbraak en heropbouw van woningen op het hele Belgische grondgebied en de levering ervan”, wordt er bijkomende toelichting gegeven bij deze regeling, dit op basis van een aantal concrete gevallen die reeds aan de administratie werden voorgelegd (gepubliceerd op 2 juni 2021).

   

 • 11-06-2021
  Grondwettelijk Hof stelt einde aan de jarenlange discriminatie tussen onroerende en roerende goederen inzake de verrekening van buitenlandse erfbelasting.

  SITUERING

   

 • 05-03-2021
  Weg bankgeheim, hallo vermogensregister?

  Nu ook banksaldi van Belgische rekeningen gemeld bij het CAP.

   

  De programmawet van 20 december 2020 verplicht Belgische financiële instellingen de saldi van de betaalrekeningen, de geglobaliseerde bedragen van effectenrekeningen en afkoopwaarden van beleggingsverzekeringen aan het Centraal Aanspreekpunt (hierna ‘CAP’) te melden.

  Hiervoor krijgen ze tijd tot en met 31 januari 2021, wat bij Koninklijk besluit met zes maanden ingekort of verlengd kan worden op verzoek van de Nationale Bank van België (hierna ‘NBB’).

   

 • 02-03-2021
  De fiscus v. Belgen met buitenlands vastgoed.

   

   

  Sinds jaar en dag worden huurinkomsten van buitenlands onroerende goederen anders belast dan huurinkomsten van Belgisch vastgoed, zelfs als het niet wordt verhuurd: er wordt vertrokken van de reële huurwaarde i.p.v. het (meestal laag) kadastraal inkomen.

   

  huis aan waterkant

   

 • 22-01-2021
  UBO : nieuwe deadline 30 april 2021 !