Doolaege, Verbist & De Meyere
Abnormale of goedgunstige voordelen bij de verkoop van een apotheek.
06-06-2017

In een arrest van 27 april 2017 heeft het Hof van Cassatie zich uitgesproken over abnormale of goedgunstige voordelen bij de verkoop van een apotheek aan een vennootschap (AR F.15.0173.F).

apotheek

 

Een apotheker verkoopt zijn officina aan een vennootschap en neemt daarbij het K.B. van 13 april 1977 in acht. Het K.B. voorziet in een maximumprijs voor de overdracht van een voor het publiek opengestelde apotheek. Een aantal maanden later koopt de vennootschap ook de helft van de blote eigendom van het gebouw waarin de apotheek zich bevindt. Het vruchtgebruik en de overige helft van de blote eigendom worden gekocht door de moeder van de oorspronkelijke apotheker. Een klein jaar later verhuist de apotheek naar een nabij gelegen gebouw en verkoopt de vennootschap de blote eigendom tegen een aanzienlijke minderwaarde aan de moeder van de oorspronkelijke eigenaar.

 

De administratie vindt de aanvankelijke verkoopprijs van de helft van de blote eigendom van het gebouw te hoog gezien de latere doorverkoop tegen minderwaarde. Ze meent dat de vennootschap ten belope van het excessieve gedeelte van de overdrachtsprijs een abnormaal voordeel heeft toegekend en voegt het als abnormaal of goedgunstig voordeel terug toe aan de belastbare basis.

 

De vennootschap erkent dat de verkoop opgesplitst werd om het K.B. van 13 april 1977 te omzeilen. In de verkoopprijs van het onroerend goed zit een deel van de prijs voor de apotheek dat gelet op het K.B. anders niet kon worden aangerekend. Ondanks de kunstmatige splitsing meent de vennootschap dat de administratie het geheel moet bekijken. Volgens de vennootschap moet niet enkel de aankoop en latere verkoop van het onroerend goed in aanmerking worden genomen, maar ook de aankoop van de apotheek. Er zou dan ook geen sprake zijn van een abnormaal voordeel.

 

De administratie heeft volgens het Hof van beroep te Luik terecht de vennootschap belast op een abnormaal of goedgunstig voordeel (Luik 28 november 2014, Fiscoloog 2015, afl. 1424, 12).

 

Het Hof van Cassatie beslist daarentegen dat de vaststelling van het Hof van Beroep dat de meerprijs voor de aankoop van het onroerend goed niet een deel van de prijs voor het onroerend goed vertegenwoordigt, maar een deel van de prijs voor de aankoop van de apotheek, noch het gegeven dat partijen het K.B. van 13 april 1977 hebben omzeild, noch enige andere overweging uit het arrest van het Hof van Beroep, de belasting op een abnormaal of goedgunstig voordeel overeenstemmend met de meerprijs van het onroerend goed rechtvaardigt.