Doolaege, Verbist & De Meyere
CRS, BBI en fiscale regularisatie
19-02-2018

De laatste jaren zijn er internationaal nog belangrijke stappen genomen inzake fiscale transparantie door de ontwikkeling van een rapportagestandaard (Common Reporting Standard - CRS) voor automatische gegevensuitwisseling.

 

Tegen 30 juni 2018 zullen o.m. ook de financiële instellingen van Zwitserland, Monaco en Hong Kong voor het eerst over 2017 automatisch de wettelijk vereiste financiële inlichtingen verstrekken aan de fiscale overheid van hun land die dan naar de partnerlanden, waaronder België, zullen worden verstuurd.

 

loupe

 

 

Deze gegevensuitwisseling gaat veel verder dan vorige wetgevingen zoals de Spaarrichtlijn daar voor het eerst het saldo van het in het buitenland aangehouden vermogen (zowel rekeningen als verzekeringscontracten ook van het type tak 21 of 23) aan de fiscus bekend zal zijn, zoals blijkt uit de opsomming hierna van de mee te delen gegevens:

 

  • naam, adres, fisca(a)l(e) identificatienummer(s) en geboortedatum en -plaats (in geval van een natuurlijk persoon); dit geldt niet alleen voor rekeningen die op een persoonlijke naam staan, maar ook voor rekeningen op naam van een juridische constructie waarbij de melding zal gebeuren op naam van de uiteindelijke begunstigde;
  • rekeningnummer (of, indien er geen rekeningnummer is, functioneel equivalent daarvan) of het polisnummer van het verzekeringscontract;
  • naam en identificatienummer van de bank of verzekeringsmaatschappij;
  • saldo en waarde van de rekening aan het eind van het desbetreffende kalenderjaar (of, indien van toepassing, op de datum waarop de rekening werd gesloten), voor een verzekeringscontract de afkoop indien in de loop van het jaar of de afkoopwaarde van de polis op 31 december van het jaar van rapportering ;
  • het bedrag van de rente, dividenden en instrumenten voor vermogensoverdracht van de in de boeken van de bank opgenomen financiële activa; de afkopen of uitkeringen voor verzekeringscontracten.

 

In 2017 hebben o.m. Luxemburg, Malta, Portugal, Liechtenstein, British Virgin Islands … reeds de spits afgebeten en zijn de financiële gegevens voor de periode vanaf 1 januari 2016-31 december 2016 intussen bij de Belgische administratie aanbeland en verdeeld over de verschillende controlediensten.

 

Door het via informaticasystemen linken van de uit het buitenland verkregen informatie aan de gegevens van de aangifte, zal de administratie heel snel onjuiste of onvolledige aangiften kunnen detecteren.


De controles zijn reeds gestart. De meeste dossiers worden behandeld door de gewone taxatiediensten. Grotere dossiers of met veel bewegingen worden door de BBI aangevat met het versturen van een zeer uitgebreide vraag om inlichtingen aan de betrokken belastingplichtigen, waarin een 5-tal thema’s worden weerhouden:

  1. vragen i.v.m. een aantal specifieke rekeningen bij één of meer specifieke buitenlandse financiële instellingen verwijzend naar de bijgevoegde CRS fiches die de administratie nopens de belastingplichtige uit het buitenland ontving;
  2. vragen i.v.m. rekeningen en contracten bij buitenlandse financiële instellingen;
  3. vragen i.v.m. buitenlandse juridische constructies en mandaten/activiteiten;
  4. vragen m.b.t. buitenlandse onroerende goederen;
  5. vragen aangaande rekeningen en contracten bij Belgische financiële instellingen.

 

De eerste reeks vragen houden verband met de specifiek voor de belastingplichtige uit het buitenland ontvangen informatie die bij een eerste check niet overeenkomt met de aangiften. Er wordt gebruik gemaakt van de bijzondere onderzoeks- en aanslagtermijn in geval van buitenlandse gegevens die niet-aangegeven inkomsten uitwijzen en die 5 jaar bedraagt (vóór het jaar van kennisname in casu 2017) dus de facto tot en met aanslagjaar 2012-inkomstenjaar 2011.

De drie volgende reeksen knopen niet aan met specifieke buitenlandse informatie betreffende de belastingplichtige en betreffen enkel de 3 jarige termijn nl. inkomsten 2015-2016 en 2017. De laatste reeks verwijst naar een artikel dat de administratie toelaat zich in specifieke gevallen tot het Centraal aanspreekpunt (CAP) bij de Nationale bank te wenden wanneer de belastingplichtige zelf niet meewerkt.

Of deze vragen van de laatste 4 reeksen de scope van het onderzoek al dan niet te buiten gaan en te algemeen gesteld zijn, zal nog uitgemaakt moeten worden.

 

Dit neemt echter niet weg dat zowel niet aangegeven buitenlandse roerende inkomsten, de niet verantwoorde aangroei van het vermogen als de herkomst van het belegd vermogen, die blijken uit de vergelijking van de CRS fiches met de aangiften personenbelasting zonder discussie onder de loep kunnen genomen worden.

Ook al is het buitenlands kapitaal fiscaal verjaard, zal er toelichting worden gevraagd of dit kapitaal wel zijn ‘normaal belastingregime’ heeft ondergaan. Bij gebreke aan een afdoend antwoord nopens de herkomst of een akkoord met de fiscus, is de fiscale administratie voornemens het dossier te melden bij het parket dat een strafrechtelijk onderzoek kan openen.

 

Wie vreest door de fiscus in het nauw gedreven te worden bijvoorbeeld omtrent de herkomst van het fiscaal verjaard kapitaal, kan nog steeds (sinds 1 augustus 2016) overgaan tot het indienen van een regularisatieaangifte, om fiscale en strafrechtelijke immuniteit te bekomen.

Voor wat betreft de krachtlijnen van de fiscale regularisatie verwijzen wij naar onze website www.dvdtaxlaw.be: nieuwsberichten van 03.08.2016 “Nieuwe fiscale regularisatie : allerlaatste (en permanente) kans !” en van 24.02.2017 “Tijdelijke Vlaamse regularisatie: aangiften mogelijk vanaf 6 maart 2017”.

 

Evenwel kan dit enkel zolang er nog geen onderzoek door de administratie loopt, dus hier bestaat er wel een tijdsdruk want van zodra een vraag om inlichtingen is ontvangen, is volgens de actuele regularisatiewet geen ‘bevrijdende’ regularisatie bij het Contactpunt regularisaties meer mogelijk.


Mr. Ann Verbist van DVDTAXLAW advocaten kan bogen op een jarenlange ervaring in deze complexe materie om u met kennis van zaken te begeleiden wat betreft uw vragen.