Doolaege, Verbist & De Meyere
De Gentse krotbelasting is in strijd met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel
01-10-2021

(Cass. 29 januari 2021, F.19.0064.N, www.juportal.be)

 

In een discussie over een voor aanslagjaar 2013 door de stad Gent gevestigde belasting op ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen, een belasting :

  • die zich tot doel stelde (en op heden – oktober 2021 – nog steeds stelt) om de strijd aan te binden tegen de verloedering van buurten; en
  • waarvan sommige eigenaars, zoals eigenaars die slechts beschikken over één enkele ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woning en daarin wonen, algemeen en onbeperkt in de tijd waren (en op heden nog steeds worden) vrijgesteld;

 

kwam het Hof van Cassatie – in het licht van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel – tot hiernavolgend besluit (Cass. 29 januari 2021, F.19.0064.N, www.juportal.be) :

Een gemeentelijk belastingreglement op ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen […] dat als doel heeft het verslechteren van de woonkwaliteit in de gemeente tegen te gaan en de strijd aan te binden tegen de verpaupering van buurten, kan niet op wettige wijze voorzien in een vrijstelling voor de houders van een zakelijk recht die slechts beschikken over een enkele ongeschikte of onbewoonbaar verklaarde woning […] en daarin wonen.

Een dergelijke vrijstelling doorkruist immers het sturende doel dat met dit belastingreglement wordt nagestreefd.”

 

krot

 

Het Hof van Cassatie besloot daarom om het arrest van het Hof van Beroep te Gent van 20 november 2018 te vernietigen, dit omdat het Hof van Beroep ten onrechte had geoordeeld dat bovenvermelde vrijstelling in overeenstemming was met het gelijkheidsbeginsel :

  • op grond waarvan iedereen, die zich in dezelfde toestand bevindt, gelijk moet worden behandeld; maar
  • dat niet uitsluit dat er een verschillende fiscale behandeling wordt ingesteld ten aanzien van bepaalde categorieën van personen, tenminste als daarvoor (rekening houdende met het doel van de belasting) een objectieve en redelijke verantwoording bestaat, een verantwoording waaraan het in voorliggend dossier ontbrak, zo oordeelde het Hof van Cassatie.

 


 

De Gentse krotbelasting werd dan ook strijdig bevonden met het gelijkheidsbeginsel.