Doolaege, Verbist & De Meyere
Vlabel Betwistbaar standpunt i.v.m. Levensverzekering op twee hoofden en successierecht
08-04-2016

Vlaamse belastingdienst (Vlabel) : Standpunt 16029 dd. 21.03.2016 i.v.m. artikel 2.7.1.0.6.
VCF publicatie op 05.04.2016

Ook de levensverzekeringen met twee verzekeringnemers en twee verzekerden, waarbij de verzekeringsprestatie pas wordt uitgekeerd nadat beide verzekeringnemers overleden zijn, laat Vlabel niet ongemoeid. 
Hoewel bij het overlijden van de eerste verzekeringnemer geen uitkering plaatsvindt, meent Vlabel dat er reeds erfbelasting verschuldigd is. De belastbare grondslag is, aldus Vlabel, gelijk aan de helft van de afkoopwaarde van het contract ten dage van het overlijden van de eerste verzekeringnemer (gedeeld door het aantal begunstigden). Het wordt beschouwd als een soort fictief legaat conform artikel 2.7.1.0.6, §1, tweede lid VCF.
Bij het overlijden van de tweede verzekeringnemer komt de polis tot uitkering. Deze uitkering valt onder de toepassing van artikel 2.7.1.0.6, §1, eerste lid VCF in de mate dat de begunstiging te danken is aan de tweede verzekeringnemer nl. het verschil tussen de waarde die bij het eerste overlijden werd belast en het bedrag van de uitkering die gebeurt ingevolge het overlijden van de tweede verzekeringnemer.

Dergelijke polissen worden dikwijls door echtgenoten of samenwonenden afgesloten met als begunstigden de kinderen. Meestal is er een post mortem overdracht van alle rechten uit de verzekeringspolis aan de langstlevende van de verzekeringsnemers voorzien, zodat deze de begunstigingsclausule kan wijzigen, geheel of gedeeltelijk afkopen enz.. en kan er niets kosteloos toekomen aan de begunstigden bij het overlijden van de eerststervende verzekeringsnemer.