Doolaege, Verbist & De Meyere

Oude nieuwsberichten

 • 10-11-2017
  Interne circulaire : stopzetting controles voorschot liquidatiebonus

  Met ingang vanaf 1 oktober 2014 werd het tarief roerende voorheffing op de liquidatiebonus opgetrokken van 10% naar 25%.

   

 • 20-10-2017
  BTW–administratie aanvaardt het 'substance over form'-principe bij de uitoefening van het recht op aftrek.

  Opdat een btw-belastingplichtige de btw geheven op aan hem geleverde goederen of diensten in aftrek kan brengen, stelt de Belgische wetgeving enerzijds materiële vereisten en anderzijds formele vereisten.

   

  materiële vereisten

   

  Materieel is vereist dat de aan de belastingplichtige geleverde goederen of diensten gebruikt worden voor het verrichten van (limitatief in het btw-wetboek opgesomde) handelingen die recht op aftrek verlenen.

   

  formele vereisten

   

 • 18-10-2017
  De fiscale administratie mag geen dwang uitoefenen bij fiscale visitatie.

  Het Grondwettelijk Hof heeft zich op 12 oktober 2017 uitgesproken over de wettelijke bepalingen inzake fiscale visitaties in zowel inkomstenbelastingen als btw. Een rechter van de rechtbank van eerste aanleg in Oost-Vlaanderen (afdeling Gent) vroeg zich af of deze bepalingen in overeenstemming zijn met recht op privéleven (gewaarborgd door artikel 15 en 22 van de Grondwet en artikel 8 EVRM)(arrest 116/2017).

 • 06-06-2017
  Abnormale of goedgunstige voordelen bij de verkoop van een apotheek.

  In een arrest van 27 april 2017 heeft het Hof van Cassatie zich uitgesproken over abnormale of goedgunstige voordelen bij de verkoop van een apotheek aan een vennootschap (AR F.15.0173.F).

  apotheek

   

 • 06-06-2017
  Vlabel Standpunt nr. 15004 uitgebreid tot de situatie van een maatschap

  Vorig jaar was er al heel wat te doen rond een (betwistbaar) standpunt van de Vlaamse Belastingdienst betreffende de toepassing van art. 2.7.1.0.7 VCF (oud artikel 9 W.Succ.) op de gesplitste inschrijving van effecten en geldbeleggingen (Standpunt nr. 15004, te raadplegen op https://belastingen.vlaanderen.be). Dit standpunt komt er de facto op neer dat een schenking van roerende goederen met voorbehoud van vruchtgebruik enkel nog vrij van (latere) erfbelasting kan gebeuren wanneer zij voorafgaand aan schenkbelasting werd onderworpen.

 • 06-06-2017
  Cassatie bevestigt aftrekbaarheid ‘verrekenschuld’ bij optioneel finaal verrekenbeding

  Tussen echtgenoten getrouwd onder een stelsel van scheiding van goederen kan in het huwelijkscontract voorzien worden in een finaal verrekenbeding of ‘alsof-clausule’. Een dergelijk beding komt erop neer dat, bij ontbinding van het huwelijk door echtscheiding of overlijden, een verrekening plaatsvindt met betrekking tot de eigen vermogens van de echtgenoten ‘alsof’ er wel een gemeenschap bestaan had.

 • 08-05-2017
  Circulaire met nieuwe administratieve commentaar aanslag geheime commissielonen

   

   

  De fiscus bespreekt het toepassingsgebied van de afzonderlijke aanslag bedoeld in artikel 219 WIB 92 en vervangt hiermee haar oude commentaar door een nieuwe (COM IB nr. 219/0-47). De nieuwe commentaar is in grote mate een herneming van de Circulaire van 11 juni 2015, maar is op een aantal punten vernieuwend.

   

  1. Kosten zoals bedoeld in artikel 57 WIB 92 en de voordelen van alle aard.

   

 • 27-02-2017
  Gemeenten dienen tijdig hun leegstandsheffing voor woningen en gebouwen aan te passen

  De meeste gemeenten beschikken over een leegstandsheffing voor woningen en gebouwen. Deze belasting werd tot op heden geheven in uitvoering van het Grond- en Pandendecreet.

   

  Aan het Grond- en Pandendecreet werden recent een aantal wijzigingen aangebracht die van belang zijn voor de leegstandsheffing. De decreetgever wil de lokale overheid volledige beleidsvrijheid geven over de beslissing om een leegstandsheffing in te voeren.

   

   

 • 27-02-2017
  Tijdelijke Vlaamse regularisatie: aangiften mogelijk vanaf 6 maart 2017

  Bij wet van 21 juli 2016 voorzag de federale wetgever reeds in een mogelijkheid tot fiscale regularisatie van inbreuken op federale belastingen (o.a. de personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, de federaal geheven registratierechten en de verzekeringstaks). Sedert 1 augustus 2016 kunnen belastingplichtigen hiervan gebruik maken.

   

  Voor de regularisatie van inbreuken op Vlaamse belastingen was het echter wachten op een Vlaamse regeling.

   

 • 21-11-2016
  Betalingen aan belastingparadijzen

  Aftrekbaarheid en onderwerping aan bedrijfsvoorheffing.

   

  Om aftrekbaar te zijn, moeten betalingen vanaf 100.000 EUR per jaar aan zogenaamde belastingparadijzen worden meegedeeld op een formulier 275F, samen met de aangifte vennootschapsbelasting (art. 307, §1, lid 5-8 WIB 1992). Die regeling bestond al geruime tijd, maar is aanzienlijk uitgebreid voor aangiften ingediend vanaf 14 juli 2016 (art. 44 Programmawet 1 juli 2016, BS 4 juli 2016).

   

 • 02-11-2016
  INTERNE MEERWAARDE OP AANDELEN VOORTAAN BELAST.

  Volgens de regeringsverklaring van 16 oktober 2016 zullen interne meerwaarden belast worden.

   

  Volgens de Dienst Voorafgaande Beslissingen zou het de bedoeling zijn om de interne meerwaarden (n.a.v. de verkoop/inbreng van aandelen van een exploitatievennootschap in een “eigen” holding) te gaan belasten middels een aanpassing van artikel 184 WIB 92.

   

 • 18-10-2016
  Vlaamse fiscale regularisatie met tijdelijk karakter.

  De Vlaamse regering keurde een voorontwerp van decreet goed waarbij een tijdelijke fiscale regularisatie wordt ingevoerd voor Vlaamse belastingen, zoals die zijn opgenomen in de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013.

 • 17-10-2016
  De screening van bankkaarten door de BBI bij Worldline

  Recent berichtten de media dat de BBI een onderzoek zal uitvoeren bij Worldline.

   

  Worldline (opvolger van Atos Worldline, op haar beurt opvolger van Banksys), is de grootste beheerder van elektronisch betalingsverkeer in België. Worldine beschikt over informatie over wie waar welk bedrag heeft betaald of afgehaald.

   

   

  bankkaart

   

   

 • 12-10-2016
  Waarover moet de btw worden gerekend ingeval van het toestaan van een recht van opstal aan een bouwpromotor ?

  In het kader van bouwprojecten komt het regelmatig voor dat aan de bouwpromotor een recht van opstal m.b.t. een grond wordt toegekend. In ruil voor het verkrijgen van dit zakelijk recht bouwt de promotor appartementen en betaalt hij een opleg in geld.

   

   

 • 18-10-2016
  Grondwettelijk Hof verklaart risicoaansprakelijkheid inzake prijsbewimpeling in strijd met het gelijkheidsbeginsel

  Wanneer de koper en verkoper bij de verkoop van een onroerend goed een lagere prijs op papier zetten dan werkelijk betaald werd, spreekt men van prijsbewimpeling. Op deze manier beogen de contractspartijen de heffingsgrondslag van de registratierechten (en bijgevolg ook de uiteindelijk verschuldigde belasting) te verminderen.

  prijsbewimpeling

   

 • 05-10-2016
  BTW – Nieuwe cafetariaregeling voor ziekenhuizen, psychiatrische instellingen bejaardentehuizen, sportclubs, concertzalen, … geldt niet voor jeugdhuizen, OCMW-dienstencentra en lokale dienstencentra

   

   

  In principe is elke drank- en eetgelegenheid aan btw onderworpen.

   

  Reeds langer bestond er een vrijstelling van btw (administratieve tolerantie) voor cafetaria’s gelegen in ziekenhuizen, psychiatrische instellingen, bejaardentehuizen, uitgebaat door sportclubs, concertzalen, … Deze administratieve tolerantie was gebaseerd op een antwoord op een parlementaire vraag van 2002.

   

   

 • 20-09-2016
  FISCALE REGULARISATIE : formulieren en FAQ

  Nieuwe formulierenmodellen gepubliceerd.

   

 • 02-09-2016
  PROCEDURE BEZWAAR IN INKOMSTENBELASTINGEN VERSOEPELD

  Met ingang van 21 augustus 2016 gelden aangepaste regels voor het indienen van een bezwaarschrift.

   

   

  bezwaarschrift

   

   

 • 02-09-2016
  NIEUWE FISCALE REGULARISATIE : ALLERLAATSTE (EN PERMANENTE) KANS !

  DVDTAXLAW zet voor u hierna de belangrijkste principes en tarieven van de nieuwe regularisatieprocedure EBA 4 uiteen. De Wet van 21 juli 2016 tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie (B.S. 29 juli 2016) is op 1 augustus 2016 in werking getreden.

  Wie kan berouw tonen?

  Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen voor de laatste maal schoon schip maken met hun zwarte of grijze vermogens. Ook economisch begunstigden van een buitenlandse structuur kunnen overgaan tot regularisatie.

   

   

 • 18-10-2016
  GEMEENTELIJKE ZWEMBADEN EN BTW-CONSTRUCTIES

  De exploitatie van een zwembad of sportaccommodatie is in principe een dienst die aan de BTW is onderworpen. Met andere woorden, op een toegangsticket moet de uitbater BTW aanrekenen. Ook wanneer de uitbater een intercommunale of een autonoom gemeentebedrijf (AGB) is. De BTW is geen keuzestelsel.

   

  zwembad

   

   

 • 13-06-2016
  Raming voordeel voor terbeschikkingstelling van onroerend goed door een rechtspersoon: ongrondwettelijk

  Raming voordeel voor terbeschikkingstelling van onroerend goed door een rechtspersoon: ongrondwettelijk
  Datum: 13 juni 2016

  Arrest HvB Gent 24 mei 2016
  ________________________________________
  Wanneer aan een bedrijfsleider of werknemer gratis een onroerend goed ter beschikking wordt gesteld, wordt hij op dit voordeel belast. In principe gebeurt dit volgens de werkelijke waarde in hoofde van de genieter (art. 36 WIB 1992).

 • 01-06-2016
  Cassatie 28 april 2016: Sterfhuisclausule niet belastbaar o.g.v. art. 5 W.Succ.

  Op 28 april 2016 heeft het Hof van Cassatie zich definitief uitgesproken over de al dan niet toepasselijkheid van art. 5 W.Succ. (huidig art. 2.7.1.0.4 VCF) op de volledige toebedeling van het gemeenschappelijk vermogen aan de langstlevende echtgenoot ingevolge een zgn. sterfhuisclausule (arrest nr. F.15.0035.N). Dergelijke clausule in het huwelijkscontract voorziet er in dat één van de echtgenoten steeds het volledig gemeenschappelijk vermogen toebedeeld krijgt, ongeacht de oorzaak van ontbinding van het huwelijksstelsel (en dus ongeacht of deze echtgenoot de langstlevende is of niet).

 • 27-05-2016
  Schending van het boekhoudrecht: steeds fiscale rechtzetting mogelijk

  Het Hof van Cassatie spreekt zich uit over de mate waarin een fiscale correctie mogelijk is in geval van een beleidsbeslissing die haar weerslag vindt in een goedgekeurde jaarrekening (Cass. 10 maart 2016). Tot voor kort was de rechtspraak op dit vlak zeer streng (enkel bij een materiële vergissing). Maar het Hof van Cassatie gaat nu verder.

 • 24-05-2016
  Belasting op inkomsten uit deeleconomie : een deeloplossing.

  Half mei heeft de regering in eerste lezing een wetsontwerp goedgekeurd waarbij een nieuwe categorie van diverse inkomsten in het leven wordt geroepen voor inkomsten uit de deeleconomie (nieuw art. 90, lid 1, 1°bis WIB 1992).

 • 19-05-2016
  Dividenden uit gereglementeerde vastgoedvennootschappen vs. vastgoedbevaks: schending van het gelijkheidsbeginsel

  Als alternatief voor de vastgoedbevaks werd door de wetgever een nieuw statuut in het leven geroepen met de Wet van 12 mei 2014 betreffende gereglementeerde vastgoedvennootschappen (gevolgd door het K.B. van 13 juli 2014). Uit de memorie van Toelichting blijkt dat het de bedoeling was van de wetgever dat de GVV aan hetzelfde fiscaal regime als de vastgoedbevak zouden worden onderworpen.

 • 11-05-2016
  Vlabel wijkt opnieuw af van gevestigde paden: optionele conventionele terugkeer van een schenking krijgt een staartje

  Een conventioneel beding van terugkeer, waardoor het voorwerp van de schenking terugkeert naar de schenker indien de begiftigde vóór de schenker zou overlijden, is een ontbindende voorwaarde. Geen probleem: het geschonken goed zit niet in de nalatenschap van de begiftigde en keert terug.

 • 11-05-2016
  Geactualiseerd standpunt i.v.m. gesplitste aankoop vruchtgebruik - blote eigendom -tegenbewijs voor gesplitste aankopen (full-tekst standpunt)

  Het tegenbewijs van artikel 2.7.1.0.7 VCF kan volgens Vlabel als volgt worden geleverd:

  1)  

  voor alle gesplitste aankopen door een voorafgaande schenking wanneer wordt aangetoond dat de begunstigde van de schenking vrij over de gelden heeft kunnen beschikken, wat bijvoorbeeld het geval is als wordt aangetoond dat de schenking door de verkrijger van het vruchtgebruik niet specifiek bestemd was voor de financiering van de aankoop van de blote eigendom in het kader van de gesplitste aankoop. Er mag dus geen causaal verband zijn tussen de schenking en de aankoop.

 • 11-05-2016
  Vlabel Betwistbaar standpunt i.v.m. Levensverzekering op twee hoofden en successierecht

  Ook de levensverzekeringen met twee verzekeringnemers en twee verzekerden, waarbij de verzekeringsprestatie pas wordt uitgekeerd nadat beide verzekeringnemers overleden zijn, laat Vlabel niet ongemoeid.