Algemene Voorwaarden

Artikel 1 : Toepassingsgebied, samenwerking en algemene informatie

 • Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de diensten geleverd door de advocaten verbonden aan de BV Doolaege, Verbist & De Meyere (afgekort en hierna genoemd DVDTAXLAW) met vestigingsadres te 9000 Gent, Koning Albertlaan 165, met ondernemingsnummer 0647.999.788, tel. 09 242 80 10; fax. 09 242 80 15; www.dvdtaxlaw.be vo******************@dv*******.be. De BV is als dusdanig geïdentificeerd voor btw-doeleinden.
 • DVDTAXLAW levert advocatendiensten. De advocaten van DVDTAXLAW zijn allen gespecialiseerd in het fiscaal recht.
 • Alle vennoten, medewerkers en stagiairs van DVDTAXLAW, zijn advocaten aangesloten bij de orde van advocaten te Gent (België).
 • Elke advocaat is licentiaat of master in de rechten (aangevuld met master in fiscaal recht of gegradueerde in de fiscale wetenschappen) behaald aan een Belgische Universiteit.
 • De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke prestatie uitgevoerd door de vennoten, medewerkers en stagiairs van DVDTAXLAW. Afwijkende voorwaarden kunnen enkel schriftelijk worden overeengekomen.
 • Deze algemene voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard door de cliënt van DVDTAXLAW en zijn advocaten, op het ogenblik dat de opdracht door de cliënt wordt toevertrouwd aan één of meerdere advocaten van DVDTAXLAW.
 • De cliënt verstrekt alle noodzakelijke gegevens en stukken aan DVDTAXLAW en staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door hem/haar verstrekte gegevens.
 • De beide partijen kunnen te allen tijde een einde stellen aan de samenwerking, zonder enige schadevergoeding, doch de geleverde prestaties en gemaakte kosten dienen uiteraard te worden vergoed.

 

Artikel 2 :  Witwaspreventie

 De Wet van 18 september 2017, tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, vervangt de Belgische Wet van 11 januari 1993 volledig en is niet alleen toepasselijk in relatie tot de bank, de notaris, de accountant maar ook in relatie tot de advocaat. 28 november 2023 

Er worden aan de advocaten verplichtingen opgelegd wanneer zij bepaalde werkzaamheden ten behoeve van hun cliënten uitoefenen zoals een cliënt bijstaan bij het voorbereiden of uitvoeren van verrichtingen die verband houden met : 

 • de aankoop of verkoop van onroerende goederen of bedrijven,
 • het beheren van geld, de effecten of andere activa van een cliënt,
 • het openen en beheren van bank-, spaar- of effectenrekeningen voor de cliënt,
 • het organiseren van inbreng nodig voor de oprichting,
 • de uitbating of het beheer van vennootschappen, trusts, fiduciën of soortgelijke juridische constructies of het oprichten ervan, of
 • optreden in naam en voor rekening van hun cliënt in enigerlei financiële verrichting of
 • verrichtingen in onroerend goed.

Bij expliciete uitzondering is deze wetgeving niet van toepassing voor advies over de bepaling van de rechtspositie van de cliënt, het voeren, voorbereiden en zelfs vermijden van rechtsgedingen.
Wanneer de opdracht wel onder de bedoelde handelingen valt, heeft de advocaat een identificatieplicht, de waakzaamheidsplicht én een meldingsplicht in geval van een vermoeden van witwassen.
De identificatieprocedure vraagt de medewerking van de cliënt en in geval de cliënt een vennootschap is, dient te worden meegedeeld wie de uiteindelijke begunstigde achter deze vennootschap of opeenvolging van vennootschappen is. Ook wijzigingen dienen telkens aan de advocaat te worden doorgegeven.
De waakzaamheidsplicht houdt in dat de advocaat desgevallend ook verdergaande informatie zal dienen te vragen bijvoorbeeld omtrent de oorsprong van de geldmiddelen, of in geval van risicolanden.
Een gebeurlijke melding gebeurt steeds aan de Stafhouder en zonder dat de advocaat gerechtigd is zijn cliënt hierover te informeren. In bepaalde gevallen dient de advocaat zich als raadsman uit het dossier terug te trekken. Het is de Stafhouder die de beslissing zal nemen of hij de ontvangen informatie al dan niet doorgeeft aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking.
Het beroepsgeheim blijft overeind. Er wordt enkel mededeling gedaan van de aanwezige identificatiegegevens wanneer de witwaswetgeving daartoe verplicht.
Deze gegevens dienen tot 10 jaar na het afsluiten van het dossier te worden bewaard waarna zij verplicht moeten worden vernietigd. 

Vragen in verband met deze algemene voorwaarden en de policy m.b.t. de bescherming persoonsgegevens kunnen per e-mail aan in**@dv*******.be">in**@dv*******.be  gesteld worden.

 

Artikel 3 : Honoraria

 • Als uitgangspunt voor de berekening van de erelonen, hanteert DVDTAXLAW in eerste instantie de gepresteerde uren. Het ereloontarief wordt bepaald met inachtneming van het belang van de zaak, de hoogdringendheid, het behaalde resultaat en de specificiteit van de opdracht. Afwijkende regelingen kunnen in onderling overleg met de cliënt worden overeengekomen.
 • Erelonen worden aangerekend vanaf de eerste raadpleging/eerste contact. Het eerste consult is in principe niet gratis.
 • Ook telefoongesprekken worden aangerekend.
 • Afwijkende regelingen kunnen in onderling overleg met de cliënt worden overeengekomen
 • De algemene vaste kantoorkosten bedragen 12% op het aangerekende ereloon.
 • De specifieke kosten van derden zijn kosten die het kantoor voorschiet en die vervolgens, zonder meerprijs, worden doorgerekend. Het betreft bijvoorbeeld rolrechten, kosten van een gerechtsdeurwaarder, een deskundige, afschrift strafdossier, … Deze kosten worden afzonderlijk vermeld op de factuur.
 • De specifieke administratieve kosten in uw dossier worden afzonderlijk per stuk aangerekend, volgens de geldende eenheidsprijs exclusief BTW):
(eenmalige) elektronische aanmaak dossier40 EUR
tikwerk brieven10 EUR / blad
tikwerk conclusies / adviezen13 EUR / blad
kopieën0,3 EUR / stuk
verplaatsingen50% van het uurtarief inzake

 

 • De cliënt ontvangt een gedetailleerd overzicht van de geleverde prestaties. 
 • De prestaties worden periodiek aangerekend. Zij kunnen in afwachting van een gedetailleerde afrekening ook onder de vorm van provisies worden gevraagd. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van DVDTAXLAW om voorschotten te vragen voor prestaties of kosten die nog gedaan moeten worden. 
 • De factuur dient binnen de vijftien dagen na de dagtekening ervan schriftelijk en gemotiveerd te worden geprotesteerd. 

 

Artikel 4 : Betalingsvoorwaarden

 • Behoudens afwijkende afspraak zijn de ereloon- en provisiestaten betaalbaar binnen een termijn van 30 dagen na de datum van verzending.
 • Ingeval van laattijdige betaling is de cliënt van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd, dit aan een interestvoet gelijk aan 7% op jaarbasis.
 • Indien de cliënt niet betaalt binnen de betalingstermijn, kan DVDTAXLAW haar werkzaamheden opschorten, nadat de cliënt daarvan op de hoogte is gesteld, zonder aansprakelijk te zijn voor de schade die hierdoor zou ontstaan.

 

Artikel 5 : Beroepsaansprakelijkheid

 • De eventuele beroepsaansprakelijkheid van de vennoten, medewerkers of stagiairs, is beperkt tot het bedrag dat in toepassing van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt. De beroeps-aansprakelijkheid van de vennoten, medewerkers en stagiairs is in eerste rang verzekerd via een polis onderschreven door de Orde van Vlaamse Balies ten voordele van de advocaten van deze orde (dekking van 2.500.000 EUR per schadegeval). De beroepsaansprakelijkheid van de BV en de vennoten (en in voorkomend geval hun professionele vennootschap) is in tweede rang verzekerd via de Orde van Vlaamse Balies bij AG Insurance (5.000.000 EUR per schadegeval, per verzekerde en per verzekeringsjaar) en voor de vennoten in derde rang bij HDI Global (15.000.000 EUR per bijkomend schadegeval, per advocaat en per verzekeringsjaar). De waarborgen van de verzekering zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden van de respectievelijke verzekeringsmaatschappijen. 
 • Indien, om welke reden ook, geen uitkering via de beroeps-aansprakelijkheidsverzekeraar kan geschieden, is de aansprakelijkheid van de BV, vennoten (en in voorkomend geval hun professionele vennootschap), medewerkers of stagiairs, sowieso beperkt tot maximaal het dubbel van de aangerekende erelonen met een maximum van 50.000 EUR. 

 

Artikel 6 : Toepasselijk recht en bevoegde instanties

 • Indien één of meerdere bedingen van de algemene voorwaarden nietig zou zijn, tast deze nietigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige voorwaarden niet aan.
 • Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht en, voor zover van toepassing, door en met respect voor de toepasselijke deontologische regels.
 • Alle eventuele geschillen worden beslecht door de rechtbank van het arrondissement Gent.

 

Download: Conditions général

Download: General terms and conditions

Doolaege, Verbist & De Meyere BV
Koning Albertlaan 165
9000 Gent
BE 0647.999.788

+32 (0) 9 242 80 10
info@dvdtaxlaw.be