Doolaege, Verbist & De Meyere
CRS, BBI en fiscale regularisatie. Aanvulling nieuwsbericht 19 februari 2018.
27-03-2018

In aanvulling op het nieuwsbericht van 19 februari 2018 - zie link  http://www.dvdtaxlaw.be/nieuws/crs-bbi-en-fiscale-regularisatie - kan volgende bijkomende informatie worden verstrekt.

 

In principe kan er geen bevrijdende regularisatie bij het Contactpunt Regularisaties meer bekomen worden eens er een fiscaal onderzoek van de administratie is opgestart, bv. door het versturen van een vraag om inlichtingen. Dit probleem stelt zich enkel voor de fiscaal niet verjaarde jaren.

 

Voor de fiscaal verjaarde jaren - en dus voor het fiscaal verjaard kapitaal - kan de BBI geen onderzoek meer voeren om reden dat de fiscale verjaringstermijnen verlopen zijn. Daarvoor kan dus wel nog een regularisatieaangifte worden ingediend.

 

De Minister van Financiën Johan Van Overtveldt heeft dit op 21 februari jl. als volgt verduidelijkt in de commissie financiën van de Kamer :

Vooraleer een dossier zal worden overgemaakt aan het parket, zal de Algemene Administratie van de BBI de belastingplichtige uitnodigen om zijn fiscaal verjaard kapitaal te regulariseren bij het Contactpunt Regularisaties. Ik benadruk dat het onderzoek van de Algemene Administratie van de BBI en de vragen om inlichtingen die werden en zullen worden uitgestuurd, enkel betrekking hebben op fiscaal niet-verjaarde periodes. De lopende specifieke onderzoeksdaden van de Belgische belastingadministratie hebben dus enkel betrekking op niet-verjaarde inkomsten. De regularisatie van het fiscaal verjaard kapitaal bij het Contactpunt Regularisaties krijgt haar volledige uitwerking zodra de heffing is betaald, zelfs indien een vraag om inlichtingen werd verstuurd met betrekking tot de fiscaal niet- verjaarde perioden.”

 

rekenmachine

 

De nieuwe fiscale regularisatie staat uiteraard ook nog steeds open voor de belastingplichtigen die een regularisatie hebben ingediend vóór 15 juli 2013 (d.w.z. voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wetgeving die voor het eerst voorziet in de mogelijkheid tot regularisatie van het fiscaal verjaard kapitaal), en die de herkomst van het fiscaal verjaard kapitaal niet/onvoldoende zouden kunnen aantonen.

 


 

Mr. Ann Verbist en mr. Céline Van houte van DVDTAXLAW advocaten kunnen u bijstaan om uw dossier te bekijken in het kader van deze complexe materie.