Doolaege, Verbist & De Meyere
Meerwaarden gerealiseerd bij de verkoop van cryptocurrencies: ook een kwalificatie als een niet belastbaar ‘normaal beheer van privévermogen’ is mogelijk !
07-01-2019

In een eerder op onze website verschenen nieuwsbericht hebben wij het Belgisch fiscaal regime op meerwaarden gerealiseerd bij het verhandelen van cryptocurrencies (zoals bitcoin, ethereum, xrp, eos, litecoin,…) reeds uitgebreid toegelicht (zie: http://www.dvdtaxlaw.be/nieuws/het-fiscaal-regime-van-gerealiseerde-meerwaarden-op-bitcoins-en-andere-cryptocurrencies-de).

 

In dit nieuwsbericht kon u reeds lezen dat, conform de huidige Belgische fiscale wetgeving, de meerwaarden gerealiseerd bij de verkoop van bitcoin en andere cryptocurrencies steeds zullen vallen onder één van de volgende drie categorieën:

 • ofwel is er sprake van een beroepsinkomen (belastbaar aan de progressieve tarieven gaande van 25% tot en met 50%),
 • ofwel is er sprake van een divers inkomen (belastbaar aan 33%),
 • ofwel is er sprake van een ‘normaal beheer van privévermogen’, een beheer als zgn. ‘goede huisvader’ (niet belastbaar).

 

cryptocurrency

 

De wetgeving ter zake laat evenwel ruimte voor interpretatie. Dit heeft tot gevolg dat het voor vele belastingplichtigen onduidelijk is of de meerwaarden die zij hebben gerealiseerd (of in de toekomst nog zullen realiseren) bij de verkoop van cryptocurrencies – fiscaal gezien – nu zijn gerealiseerd als “goede huisvader” (niet belastbaar), als speculant buiten beroepswerkzaamheid (belastbaar aan 33%) of als een professioneel (belastbaar aan de progressieve tarieven).

 

Wie rechtszekerheid wil krijgen over de fiscale behandeling van meerwaarde(n) op de verkoop van cryptomunten, kan daarover voorafgaandelijk – d.w.z. voorafgaand aan de indiening van de aangifte personenbelasting waarin de gerealiseerde meerwaarde al dan niet zou moeten worden aangegeven –een ruling aanvragen bij de rulingdienst (de Dienst Voorafgaande Beslissingen, DVB). In deze ruling (voorafgaande beslissing) zal de DVB dan een voor de fiscus (maar niet voor de belastingplichtige) bindende uitspraak doen over het fiscaal stelsel dat zij in het concrete geval toepasselijk acht (en over de vraag of de meerwaarde al dan niet dient te worden aangegeven).

 

De laatste twee jaren heeft de Dienst Voorafgaande Beslissingen reeds verschillende uitspraken gedaan over dit onderwerp. Zo werd op onze website reeds gewezen op:

 • een beslissing van de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) van 5 december 2017 (nr. 2017.852) (http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=6f2cb67c-4015-40fb-9d45-e54420e507b0&caller=1#findHighlighted).                                                                                                                                                                                       In deze beslissing oordeelde de DVB tot het bestaan van een divers inkomen (belastbaar aan 33%) in hoofde van een student die gebruik maakte van een zelf ontwikkelde applicatie voor de aan- en verkoop van bitcoins.
 • de Nieuwsbrief van de DVB van januari 2018 (https://www.ruling.be/sites/default/files/content/download/files/nieuwsbrief_dvb_3_nl.pdf).                                                                                                                                                                                      In deze Nieuwsbrief verklaarde de DVB “dat beleggingen in virtuele munten doorgaans een speculatief karakter hebben en de inkomsten uit die beleggingen bijgevolg (doorgaans) diverse inkomsten (zullen) vormen overeenkomstig artikel 90, 1° WIB 92 (of beroepsinkomsten wanneer de inkomsten gerealiseerd zijn in het kader van een beroepswerkzaamheid)”, 
 • het jaarverslag van de DVB voor het jaar 2017 (publicatie op 28 mei 2018). In dit jaarverslag werd gewezen op een tweede voorafgaande beslissing inzake de fiscale behandeling van cryptocurrencies (zie: https://www.ruling.be/sites/default/files/content/download/files/jaarverslag_dvb_2017_nl.pdf ,pagina 36).                                                                                                                                                           Ook in deze casus werd door de DVB beslist tot het bestaan van een divers inkomen (belastbaar aan 33%). Naast een concreet vastgesteld speculatief inzicht, steunde de DVB zich hiervoor bovendien ook op het gebrek aan centraal controleorgaan en aldus elk “prudentieel toezicht” inzake virtuele munten. Ook het feit dat virtueel geld niet in aanmerking komt voor het depositogarantiestelsel (bescherming vanwege de overheid tot 100.000 EUR) werd in aanmerking genomen.

 


In dit kader werd op onze website reeds gewezen op het feit dat de Dienst Voorafgaande Beslissingen hierbij in de praktijk blijkt gebruik te maken van een vragenlijst met 17 vragen (zie: https://www.dvdtaxlaw.be/nieuws/de-belastbaarheid-van-meerwaarden-op-cryptocurrencies-de-personenbelasting-nieuwe-ruling-en). Op basis van het antwoord op elk van deze vragen zal de Rulingdienst beoordelen of er sprake is van een (aan te geven) divers of beroepsinkomen, dan wel of de gerealiseerde meerwaarden het resultaat zijn van een normaal beheer van privévermogen en dus niet belastbaar zijn.


 

Op heden was er echter nog geen geval bekend waarin de Rulingdienst had besloten tot de niet-belastbaarheid van de meerwaarde(n) gerealiseerd bij de verkoop van cryptocurrencies. In de gepubliceerde rulings (zoals hierboven aangehaald) werd immers reeds twee maal geoordeeld dat er sprake was van een divers inkomen (belastbaar aan 33%).

 

In een vorig nieuwsbericht werd door ons echter aangenomen dat niets erop wijst dat een kwalificatie als ‘normaal beheer van privévermogen’ ipso facto zou zijn uitgesloten.

 

Eén en ander wordt nu ook bevestigd door de Rulingdienst met een nieuwe Voorafgaande Beslissing (Voorafgaande beslissing nr. 2018.0688 van 25 september 2018, publicatie op 17 december 2018, zie: https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/income-taxes/rulings/advance-rulings-(l-24-12-2002)/a0ee49e9-1e5f-4626-ab72-5089ca221ffa).

 

In deze voorafgaande beslissing ging het om een belastingplichtige:

 • die nooit op enige manier actief is geweest in de financiële sector en nooit betrokken is geweest bij internationale betaalsystemen,
 • die nooit beroepsmatig in contact is gekomen met cryptomunten (hoewel de opleiding van de aanvrager zich wel situeerde in de technologische sector),
 • die zijn investeringen had gefinancierd met eigen (gespaarde) gelden,
 • waarvan de initiële investeringen in cryptomunten slechts een beperkt percentage bedroegen van diens roerend vermogen,
 • die de cryptomunten niet kocht of verkocht via een geautomatiseerd proces of via automatische software,
 • die niet actief is op fora of blogs inzake cryptomunten,
 • die niet investeert in cryptomunten voor andere personen,
 • die geen beroep doet op professionelen uit de financiële en/of informaticasector voor zijn beleggingen in cryptomunten;
 • die een “buy and hold”-strategie toepaste.

 

Gelet op deze omstandigheden oordeelde de Dienst Voorafgaande Beslissingen dat: “Hoewel de investeringen in cryptomunten vrij zijn van beurstaksen en risicovoller dan beleggingen in traditionele roerende producten, (…) in casu de meerwaarden gerealiseerd door de aanvrager op de onlangs verkochte cryptomunten, (…), geen beroepsinkomsten [zijn] zoals bepaald in artikel 23, §1, WIB 92, en (…) de verkopen [kunnen] beschouwd worden als normale verrichtingen van beheer van een privévermogen in de zin van artikel 90, 1°, WIB 92”.

 

Volgens de DVB waren de door deze belastingplichtige gerealiseerde meerwaarden bij de verkoop van cryptovaluta, gelet op bovenvermelde omstandigheden, m.a.w. belastingvrij.

 

Ook deze Voorafgaande Beslissing biedt nu dus een bijkomende leidraad voor belastingplichtigen teneinde het fiscaal stelsel toepasselijk op de door hen gerealiseerde meerwaarde(n) op de verhandeling van cryptocurrencies te bepalen.

 

Teneinde hierover een absolute zekerheid te bekomen, is het evenwel nog steeds aan te raden om een voorafgaande beslissing aan te vragen.

 

 

 

DVDTAXLAW Advocaten kan u met kennis van zaken verder begeleiden in de beoordeling van het fiscaal stelsel

van de door u gerealiseerde meerwaarde(n) op cryptocurrencies.

 

In dit kader kunnen wij zowel instaan voor de opmaak, behandeling en onderhandeling van een Voorafgaande Beslissing (preventief),

dan wel als de verdediging van uw belangen in een eventuele procedure tegen de fiscus (curatief).