Doolaege, Verbist & De Meyere
NIEUW INVORDERINGSWETBOEK EN LOKALE BELASTINGEN.
10-01-2020

 

Op 1 januari 2020 trad het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen in werking. Deze wet tracht de invorderingsregels van diverse (federale) belastingen te harmoniseren.

 

Invorderingswet, ook van toepassing op lokale belastingen ?

Het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen verwees voor wat betreft de invordering naar de bepalingen uit het Wetboek inkomstenbelastingen (WIB) en het daarbij horende uitvoeringsbesluit (KB/WIB). Door de inwerkingtreding van het Invorderingswetboek zijn verschillende bepalingen uit het WIB en KB/WIB opgeheven. Bijgevolg drong een aanpassing van artikel 11 van het Decreet zich op.

Het programmadecreet bij de begroting 2020 van de Vlaamse Overheid biedt een antwoord. Zo wordt artikel 11 van het Decreet van 30 mei 2008 in die zin gewijzigd dat het nu ook verwijst naar het Invorderingswetboek. Zo is de continuïteit voor de lokale besturen gewaarborgd. Door de aanpassing van het artikel wordt voorkomen dat lokale besturen problemen zouden ondervinden bij de invordering van hun belastingen.

 

Inwerkingtreding.

Het gewijzigde artikel 11 van het Decreet van 30 mei 2008 is op 1 januari 2020 in werking getreden.

 

Wat met reeds uitgevaardigde titels en kohieren ?

De oude invorderingsregels van het WIB blijven van toepassing als een schuldvordering opgenomen is in een uitvoerbaar verklaard kohier dat dateert van vóór 1 januari 2020.

 

Moeten lokale belastingreglementen aangepast worden ?

Zolang in de lokale belastingreglementen op een algemene wijze verwezen wordt naar het Decreet van 30 mei 2008, dringt een aanpassing zich niet op. Het Invorderingswetboek is automatisch van toepassing.

Wanneer men daarentegen artikel 11 van het Decreet geciteerd heeft in het lokaal belastingreglement, is het een ander verhaal. De belastingreglementen zullen dan wel aangepast moeten worden, omdat het niet langer in overeenstemming is met het Decreet en dit verwarring schept voor de belastingplichtigen.

 

boekhouding

 


 

Meer informatie of vragen ?

Contacteer

• Mr. Luc De Meyere : luc.demeyere@dvdtaxlaw.be

• Mr. Leen De Vriese : leen.devriese@dvdtaxlaw.be