Doolaege, Verbist & De Meyere
NIEUWE FISCALE REGULARISATIE : ALLERLAATSTE (EN PERMANENTE) KANS !
03-08-2016

DVDTAXLAW zet voor u hierna de belangrijkste principes en tarieven van de nieuwe regularisatieprocedure EBA 4 uiteen. De Wet van 21 juli 2016 tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie (B.S. 29 juli 2016) is op 1 augustus 2016 in werking getreden.

Wie kan berouw tonen?

Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen voor de laatste maal schoon schip maken met hun zwarte of grijze vermogens. Ook economisch begunstigden van een buitenlandse structuur kunnen overgaan tot regularisatie.

 

 

tax help

 

 

 

Welke belastingen/bijdragen?

Federale belastingen kunnen worden geregulariseerd: personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, B.T.W., de federale registratie-, hypotheek- en griffierechten, en de belastingen bedoeld in het Wetboek diverse rechten en taksen (waaronder de verzekeringstaks). De Wet voorziet ook in de mogelijkheid om gewestelijke belastingen, waarvoor de federale overheid de dienst verzekert, te regulariseren. Zolang een gewest evenwel geen instemming verleent in het kader van een samenwerkingsakkoord, impliceert een regularisatie geen rechtsgevolgen voor dat gewest. Op heden kan dus geen fiscale regularisatie gebeuren over successierechten (thans erfbelasting), ook niet als deze fiscaal verjaard zouden zijn. In de media werd vernomen dat de kans reëel is dat binnen afzienbare tijd een samenwerkingsakkoord met het Vlaams Gewest zal worden gesloten. Ook de niet-verjaarde sociale bijdragen voor de beroepsinkomsten voor zelfstandigen kunnen worden geregulariseerd.

Tarieven

In tegenstelling tot de vorige regularisatieprocedure wordt er geen onderscheid gemaakt tussen “gewone” fiscale fraude en “ernstige” (al dan niet georganiseerde) fiscale fraude. Op de fiscaal verjaarde kapitalen (al dan niet onder de vorm van een levensverzekering) wordt een uniform tarief van 36 percentpunten toegepast. Vanaf 1 januari 2017 verhoogt het tarief elk jaar met 1%-punt, om op 1 januari 2020 het tarief van 40%-punten te bereiken. Deze forfaitaire heffing van 36 %-punten op de ‘fiscaal verjaarde kapitalen’ dekt dus alle mogelijke belastingen die ten aanzien van deze kapitalen ontdoken zouden zijn, m.u.v. de gewestelijke belastingen zolang geen samenwerkingsakkoord met de gewesten werden gesloten (zie hierboven). Fiscaal niet-verjaarde inkomsten, btw-handelingen en beroepsinkomsten worden onderworpen aan hun oorspronkelijk tarief verhoogd met 20 percentpunten (vb. het tarief van 25% op de buitenlandse dividenden wordt 45%). Vanaf 1 januari 2017 verhoogt het boetetarief naar 22 percentpunten. Vervolgens verhoogt het tarief elk jaar met 1 percentpunt, en dit tot maximaal 25%-punten vanaf 1 januari 2020. De niet verjaarde sociale bijdragen worden geregulariseerd tegen een aanvullende sociale heffing van 15% op de beroepsinkomsten. Vanaf 1 januari 2017 verhoogt het boetetarief naar 17% en vervolgens jaarlijks telkens met 1 percentpunt, en dit tot maximaal 20% vanaf 1 januari 2020.

Bepaling van de te regulariseren kapitalen/inkomsten

In tegenstelling tot de voorgaande regularisatierondes, wordt in huidige regularisatiewet bepaald dat het betreffende vermogen in principe volledig dient te worden geregulariseerd. Indien de aangever een deel van het bedoelde vermogen wenst vrij te stellen, dient hij middels schriftelijk bewijs, desgevallend aangevuld met andere bewijsmiddelen van het gemeen recht, met uitzondering van de eed en het bewijs door getuigen, aan te tonen dat deze inkomsten, sommen, BTW-handelingen en fiscaal verjaarde kapitalen hun normale belastingregime hebben ondergaan.

Eenmalig karakter

Elke belastingplichtige kan slechts één keer een regularisatie indienen onder de huidige wetgeving. Het is dus van belang álle ontdoken kapitalen en inkomsten uit het verleden in één keer te regulariseren. Wel is het zo dat de indiening van (een) regularisatieaangifte(n) onder de vorige regularisatiewetten geen afbreuk doet aan de mogelijkheid om vanaf 1 augustus 2016 onder de huidige wet een regularisatieaangifte in te dienen (om bijvoorbeeld het fiscaal verjaard kapitaal of andere rekeningen/levensverzekeringen te regulariseren).

Praktische toepassing

Net zoals de vorige regularisatieprocedures zullen de regularisatieaangiften bij het Contactpunt Regularisaties te Brussel (CPR) moeten worden ingediend. Het model van aangifteformulier dient nog bij KB te worden vastgelegd en gepubliceerd. Vermoedelijk zal het nieuwe model van aangifte meer informatie bevatten dan de voormalige regularisatieaangiften. In de nieuwe regularisatiewet wordt immers bepaald dat de aangegeven bedragen slechts worden geregulariseerd voor zover de aangever - aan de hand van een schriftelijk bewijs, zo nodig aangevuld met andere bewijsmiddelen van het gemeen recht, met uitzondering van de eed en het bewijs door getuigen - de aard van de belastingen aantoont, alsook de belastingcategorie en het tijdperk waartoe de inkomsten, de sommen, de btw-handelingen en de fiscaal verjaarde kapitalen die niet hun normale belastingregime hebben ondergaan, behoren. Net zoals bij de voorgaande regularisatierondes wordt een door het Contactpunt Regularisaties opgestelde FAQ-lijst verwacht.

Gevolgen?

Als de regularisatieheffing definitief en zonder enig voorbehoud wordt betaald, verkrijgt de aangever zowel fiscale als strafrechtelijke immuniteit. De regularisatieaangifte dient volledig spontaan te worden ingediend. Noch de regularisatie aangifte, noch de betaling van de heffing, noch het regularisatieattest hebben uitwerking indien de aangever, vóór de indiening van de regularisatieaangifte, door een Belgische gerechtelijke instantie, een Belgische belastingadministratie, een Belgische sociale zekerheidsinstelling of een sociale inspectie of de FOD Economie, schriftelijk in kennis is gesteld van lopende, specifieke onderzoeksdaden. Anderzijds wordt in de Wet uitdrukkelijk bepaald dat de regularisatie geen aanleiding mag geven tot het uitvoeren van fiscale controles.

Besluit

Belgen die hun zwarte of grijze vermogens buiten het zicht van de Belgische fiscus hebben gehouden, krijgen met deze EBA 4 de laatste mogelijkheid om “in te keren”.

Hoewel huidige regularisatieprocedure geen einddatum kent, luidt de boodschap niet langer te wachten met de indiening van een regularisatieaangifte.

Niet alleen omwille van de verhoging van de tarieven vanaf 1 januari 2017, doch voornamelijk ingevolge de onmogelijkheid tot regularisatie bij het CPR na de kennisgeving van een lopend specifiek onderzoek. Zo is onder meer de deur naar regularisatie reeds gesloten voor de Belgen die opdoken in de Panama Papers. Volgens Minister van Financiën Johan Van Overtveldt zouden de eerste vragen om inlichtingen (d.i. onderzoeksdaden) naar de betrokken belastingplichtigen zijn verstuurd. Gelet op het uitgebreid systeem van automatische wederzijdse gegevensuitwisseling CRS (met alle EU-lidstaten, Luxemburg, Zwitserland, Liechtenstein, Monaco, Singapore, Kaaimaneilanden en Panama), neemt het risico op dergelijke fiscale (en zelfs strafrechtelijke) onderzoeken toe. Indien evenwel gewestelijke belastingen (vb. successierechten/erfbelasting) moeten worden geregulariseerd, is een afwachtende houding o.i. aangewezen: slechts na publicatie van het decreet van het betrokken gewest inzake een samenwerkingsakkoord, kan een volledige “amnestie” worden gegarandeerd. Toch kan het nuttig zijn om reeds de nodige informatie (bankdocumenten) te verzamelen en voorbereidingen te treffen.


meer info ? contacteer Ann Verbist ann.verbist@dvdtaxlaw.be