Doolaege, Verbist & De Meyere
Regeling rond onbelast bijverdienen vernietigd
24-04-2020

 

In een arrest van 23 april 2020 (rolnummer 53/2020) vernietigt het Grondwettelijk Hof de regeling van het onbelast bijverdienen, die was ingevoerd via de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie.

 

Die regeling laat toe dat iedereen die al een hoofdstatuut als zelfstandige, werknemer, ambtenaar of gepensioneerde heeft, onbelast tot 6.000 EUR per jaar bijverdient binnen één van volgende pijlers: verenigingswerk, occasionele diensten tussen burgers en diensten verleend via erkende elektronische platforms. Er zijn geen sociale bijdragen verschuldigd, maar anderzijds worden ook geen sociale rechten opgebouwd en is de bescherming van de arbeidswetgeving niet van toepassing.

 

Het Hof is van oordeel dat de regeling van het onbelast bijverdienen op verschillende punten in strijd is met het gelijkheidsbeginsel (art. 10 en 11 van de Grondwet). Personen die dezelfde activiteiten uitoefenen in het kader van het onbelast bijverdienen, dan wel als werknemer of zelfstandige, worden namelijk zeer verschillend behandeld op het vlak van de arbeidswetgeving, het sociale zekerheidsstelsel en de fiscaliteit. Volgens het Hof bestaat daarvoor geen redelijke verantwoording.

 


 

Aangezien de vernietiging van de wet nadelige gevolgen kan hebben voor personen die onbelast bijverdienen, handhaaft het Hof de gevolgen van de vernietigde regeling tot en met 31 december 2020. Tot die datum kunnen dus nog prestaties worden geleverd onder het huidige systeem.