Doolaege, Verbist & De Meyere
Tijdelijke Vlaamse regularisatie: aangiften mogelijk vanaf 6 maart 2017
24-02-2017

Bij wet van 21 juli 2016 voorzag de federale wetgever reeds in een mogelijkheid tot fiscale regularisatie van inbreuken op federale belastingen (o.a. de personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, de federaal geheven registratierechten en de verzekeringstaks). Sedert 1 augustus 2016 kunnen belastingplichtigen hiervan gebruik maken.

 

Voor de regularisatie van inbreuken op Vlaamse belastingen was het echter wachten op een Vlaamse regeling.

 

In dit kader lieten wij u op 18 oktober 2016 reeds weten dat ook de Vlaamse regering een voorontwerp van decreet had goedgekeurd waarbij een tijdelijke fiscale regularisatie zou worden ingevoerd voor de twee belangrijkste Vlaamse gewestbelastingen (nl. de erfbelasting en registratiebelasting). Na een advies van het SERV en de Raad van State, diende dit Decreet evenwel nog te worden goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Dit gebeurde op 1 februari 2017.

 

Het aangenomen Decreet werd op 23 februari 2017 bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad (zie: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/api2.pl?lg=nl&pd=2017-02-23&numac=2017030104). Aangezien deze Vlaamse regeling geen bijzondere bepaling bevat inzake haar inwerkingtreding, wordt deze regeling van kracht op 5 maart 2017 (nl. 10 dagen na publicatiedatum). 

 

Met ingang van maandag 6 maart 2017 zal het bijgevolg mogelijk zijn om regularisatieaangiftes in te dienen bij de Vlaamse Belastingdienst. Het betrokken aangifteformulier, alsook een FAQ, werden hiertoe recent gepubliceerd op http://belastingen.vlaanderen.be/fiscale-regularisatie. Mits betaling van een regularisatieheffing, bekomt de aangever zowel fiscale als strafrechtelijke immuniteit. De heffing gebeurt aan een vlak tarief, dat afhankelijk is van de soort van belasting en de vraag of er op fiscaal vlak reeds verjaring is opgetreden:  

 

 

 

soort belasting

 

fiscaal niet verjaard

fiscaal verjaard

erfbelasting in rechte lijn en tussen partners

35%

37%

erfbelasting in alle overige gevallen

70%

37%

andere belastingen dan erfbelastingen

20%

37%

 

Voor de regularisatie van onsplitsbare kapitalen (d.w.z. bedragen waarvoor de aangever niet in staat is aan te tonen welk gedeelte van het te regulariseren bedrag betrekking heeft op de bedragen die in beginsel onderworpen zijn aan federale belastingen en welk gedeelte betrekking heeft op bedragen die in beginsel onderworpen zijn aan Vlaamse gewestelijke belastingen) dient men evenwel nog te wachten op de publicatie van een samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en het Vlaams Gewest. Dit zou echter spoedig volgen.

 


 

DVDTAXLAW kan u op professionele wijze begeleiden bij de opmaak en indiening van een regularisatieaangifte (zowel Vlaams als federaal). Hierbij valt te benadrukken dat de Vlaamse regularisatie, in tegenstelling tot haar federale tegenhanger, wordt aangemerkt als een uitzonderijke en tijdelijke mogelijkheid. Op 31 december 2020 zou de Vlaamse regularisatiemogelijkheid onherroepelijk komen te vervallen. Bovendien neemt het verschuldigde regularisatietarief jaarlijks toe.