Doolaege, Verbist & De Meyere
Vlaamse fiscale regularisatie met tijdelijk karakter.
18-10-2016

De Vlaamse regering keurde een voorontwerp van decreet goed waarbij een tijdelijke fiscale regularisatie wordt ingevoerd voor Vlaamse belastingen, zoals die zijn opgenomen in de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013. Met andere woorden deze regeling heeft niet enkel betrekking op de erfbelasting (de vroegere successierechten) maar ook op schenkbelasting (de vroegere schenkingsrechten), het verkooprecht, de onroerende voorheffing, … In de praktijk zal voornamelijk de erfbelasting, al dan niet gecombineerd met een regularisatie van bijvoorbeeld roerende inkomsten en/of beroepsinkomsten, worden geregulariseerd.

 

geldcontrole

 

Het voorontwerp wordt thans voorgelegd aan de Socicaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en vervolgens zal advies worden gevraagd aan de Raad van State.

 

De krachtlijnen van de Vlaamse regeling zijn enerzijds gelijklopend met de federale regeling (zie ter zake op onze website het artikel “Nieuwe fiscale regularisatie : allerlaatste (en permanente) kans !” http://www.dvdtaxlaw.be/nieuws/nieuwe-fiscale-regularisatie-allerlaatste-en-permanente-kans)

 • De aangever bekomt fiscale en strafrechtelijke immuniteit;
 • Er is slechts een éénmalige aangifte mogelijk;
 • Er wordt een onderscheid gemaakt tussen verjaarde versus niet-verjaarde bedragen;
 • De mogelijkheid tot regularisatie vervalt na aanmaningen van de belastingplichtige door de administratie of het gerecht;
 • De regularisatieaangifte moet worden ingediend bij de Vlaamse Belastingdienst of bij een andere instantie, die kan bepaald worden door de Vlaamse Regering. Dat kan potentieel het federale contactpunt regularisaties (CPR) zijn, maar hiervoor moet nader overleg volgen.

 

Er zijn ook enkele wezenlijke verschilpunten met de federale fiscale regularisatie:

 • Zoals de draagwijdte van de federale fiscale regularisatie beperkt is tot uitsluitend federale belastingen, is deze Vlaamse fiscale regularisatie beperkt tot Vlaamse regionale belastingen. De aangever moet aantonen dat zijn aangifte betrekking heeft op puur Vlaamse bevoegdheden.
 • In tegenstelling tot de federale regularisatie die een permanent karakter heeft, heeft deze Vlaamse fiscale regularisatie een tijdelijk karakter, de mogelijkheid tot regularisatie eindigt op 31 december 2020.
 • Er wordt geopteerd voor vlakke eenvormige tarieven, zonder afzonderlijke belastingverhoging.
 • Indien beslist wordt dat de aangifte kan ingediend worden bij het federale contactpunt regularisatie (CPR) zal de berekening en de verdere afhandeling wordt verzorgd door de Vlaamse overheid.

 

percent

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat de ‘forfaitaire’ tarieven betreft wordt een onderscheid gemaakt tussen de erfbelasting en alle andere belastingen.

 

Voor de erfbelasting worden volgende tarieven voorzien:

 1. Niet-verjaarde bedragen:
  • 35% voor de verkrijgingen in de rechte lijn of tussen partners;
  • 70% voor alle anderen.
 2. Verjaarde bedragen : 37 % voor de aangiften ingediend in 2017, toenemend met jaarlijks 1%, telkens op 1 januari, om te eindigen op 40% in 2020.

 

Voor de andere belastingen dan de erfbelasting worden volgende tarieven voorzien:

1) 20% voor niet-verjaarde bedragen;

2) 37% voor verjaarde bedragen, en waarvoor de aangiften werden ingediend in 2017, toenemend met jaarlijks 1%, telkens op 1 januari, om te eindigen op 40% in 2020.

 

Er worden geen gunstmaatregelen, verminderingen of vrijstellingen toegepast. Er gelden geen opcentiemen of opdeciemen.

 


DVDTAXLAW volgt de adviezen van de SERV en Raad van State voor u op en

houdt U op de hoogte van de definitief goedgekeurde tekst van Decreet.