Doolaege, Verbist & De Meyere
Vlabel wijkt opnieuw af van gevestigde paden: optionele conventionele terugkeer van een schenking krijgt een staartje
11-05-2016

Vlaamse belastingdienst (Vlabel) : Standpunt nr. 16030 dd. 04.04.2016 i.v.m. artikel 2.7.3.1.1. VCF publicatie op 18.04.2016

Een conventioneel beding van terugkeer, waardoor het voorwerp van de schenking terugkeert naar de schenker indien de begiftigde vóór de schenker zou overlijden, is een ontbindende voorwaarde. Geen probleem: het geschonken goed zit niet in de nalatenschap van de begiftigde en keert terug.

Wanneer de inwerkingtreding van dergelijke beding afhankelijk is gesteld van een wilsuiting van de schenker (optioneel beding van terugkeer), meent Vlabel dat er geen sprake is van de zuivere werking van een ontbindende voorwaarde (de schenking bestaat), maar van een last gekoppeld aan de schenking waardoor bij de keuze voor terugkeer er een overdracht onder bezwarende titel zou plaatsvinden.

Deze optie om het goed terug te nemen kwalificeert Vlabel als een opschortende voorwaarde van het vooroverlijden van de begiftigde. Als de opschortende voorwaarde wordt vervuld, kan de schenker zijn optie lichten waardoor er een nieuwe overdracht van het goed plaats vindt.

Was het voorwerp van de schenking een onroerend goed, dan zou op de overdracht het verkooprecht verschuldigd zijn en via een verklaring ter registratie dienen te worden aangeboden.