Doolaege, Verbist & De Meyere
Vrijstelling van gemeentebelastingen : kan dat ?
23-03-2020

 

Door de Coronacrisis moeten heel wat bedrijven noodgedwongen sluiten en zitten velen technisch werkloos thuis.

 

Kan een gemeente bedrijven en/of inwoners een financieel steuntje in de rug geven door bijvoorbeeld gemeentebelastingen niet te innen ?

 

In eerste instantie zou de gemeente de inning van een belasting kunnen uitstellen. Een belasting met betrekking tot het jaar 2020 dient in de meeste gevallen uiterlijk te worden gevestigd op 30 juni 2021 (voor zover het geen aangiftebelasting is). Na het vestigen kan de gemeente nog wachten met het verzenden van het aanslagbiljet (daarvoor is geen wettelijke termijn voorzien). Op die manier zou reeds financiële ademruimte kunnen worden gegeven aan bedrijven en gezinnen. De vestiging van de aanslag uitstellen tot uiterlijk 30 juni 2021 (en de verzending van het aanslagbiljet uitstellen) is een bevoegdheid van het College van Burgemeester en Schepenen.

 

Een gemeente zou nog een stap verder kunnen gaan en beslissen om een bepaalde belasting voor het jaar 2020 niet te innen of het bedrag van de belasting te verlagen. Denk maar aan een algemene belasting op bedrijven of gezinnen, een belasting op terrassen of inname openbaar domein (vaak zijn deze belastingen voor het hele jaar verschuldigd, doch de uitbater mag het terras momenteel niet gebruiken voor de horeca-activiteit), openingsbelasting voor horecazaken, een forfaitair berekende “toeristentaks”, … Zeker voor jaarlijks verschuldigde belastingen die rechtstreeks verband houden met een activiteit die niet kan worden uitgeoefend wegens de Covid-19-maatregelen, kan het verantwoord zijn deze belastingen niet te innen of proportioneel te verminderen.

 

Om een belasting (geheel of gedeeltelijk) niet te innen is een beslissing van de gemeenteraad nodig.

 

Het College van Burgemeester en Schepenen is niet bevoegd om te beslissen een belasting niet te innen, noch is het College of de gemeentelijke administratie bevoegd om bepaalde categorieën belastingplichtigen vrij te stellen van een belasting indien deze vrijstelling niet is voorzien in het belastingreglement. Het betreffende belastingreglement zal dus moeten worden aangepast door de gemeenteraad. De gemeenteraad zal bij dergelijke beslissing ook het gelijkheidsbeginsel moeten respecteren. Het besluit zal ook een bijzondere motivering vereisen.

 


 

Voor vragen omtrent deze materie kunt U ons kantoor contacteren. Wij zijn permanent telefonisch en digitaal bereikbaar.