Verlaagd BTW-tarief voor zonnepanelen en warmtepompen en verlaagd BTW-tarief “afbraak en wederopbouw” met één jaar verlengd.

04-04-2022

In het kader van structurele oplossingen om België naar een energietransitie te leiden ten voordele van de ontwikkeling van duurzame en hernieuwbare energiebronnen, heeft de Regering een pakket aan maatregelen goedgekeurd, die in een Koninklijk Besluit zijn gegoten dat werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 maart 2022.


groene stad


Het betreft meer bepaald het Koninklijk Besluit van 27 maart 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven wat de fotovoltaïsche zonnepanelen, de thermische zonnepanelen en de zonneboilers, de warmtepompen, en de afbraak en heropbouw van gebouwen op het hele Belgische grondgebied betreft.

De nieuwe maatregelen treden in werking op 1 april 2022 en zullen van toepassing zijn tot en met 31 december 2023.

Vooreerst wordt de regeling “afbraak en heropbouw van woningen op het hele Belgische grondgebied en de levering ervan”, zoals opgenomen in artikel 1quater van het K.B. nr. 20, verlengd tot eind 2023. Alle overige voorwaarden van deze regeling blijven onverkort van toepassing. Voor een uitgebreide toelichting bij deze regeling kan worden verwezen naar eerdere bijdragen terug te vinden op onze website.

Daarnaast wordt een nieuw artikel 1quater/1 gevoegd in het K.B. nr. 20, ingevolge waarvan een aantal werken in onroerende staat zullen worden onderworpen aan het verlaagd BTW-tarief van 6%. Het betreft meer bepaald de werken in onroerende staat die tot voorwerp hebben, de levering en plaatsing van :

  • Fotovoltaïsche zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen;
  • Thermische zonnepanelen en zonneboilers op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen
  • Warmtepompen in, op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen.

De toepassing van het verlaagd BTW-tarief is aan een aantal voorwaarden onderworpen, die vergelijkbaar zijn met de voorwaarden inzake het verlaagd BTW-tarief op werken in onroerende staat aan privé-woningen die 10 jaar of ouder zijn. Er is één belangrijk verschil, het verlaagd BTW-tarief is van toepassing op handelingen die worden verricht aan woningen waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonde in de loop van een kalenderjaar dat minder dan tien jaar voorafgaat aan de eerste factuur met betrekking tot deze handelingen. Het verlaagd BTW-tarief is voor deze handelingen aldus ook van toepassing op woningen waarvan de ingebruikname zich recent heeft voorgedaan.

De installatie moet ook aan een aantal technische voorwaarden voldoen en mag niet instaan voor de energie- of warmtevoorziening van elementen van de woning die niet voor bewoning in de strikte zin worden gebruikt, zoals zwembaden, sauna’s en dergelijke installaties.


Voor vragen omtrent de toepassingsvoorwaarden van verlaagde BTW-tarieven op werken in onroerende staat kunt u contact opnemen met ons kantoor : Mr. Luc De Meyere (lu**********@dv*******.be).

 

Doolaege, Verbist & De Meyere BV
Koning Albertlaan 165
9000 Gent
BE 0647.999.788

+32 (0) 9 242 80 10
info@dvdtaxlaw.be