De aanslag op naam van de vereffende vennootschap? Eindelijk duidelijkheid!

22-04-2022

In het verleden heerste veel onduidelijkheid omtrent de vraag op wiens naam een aanslag inzake inkomstenbelasting ten kohiere moest worden gebracht wanneer deze betrekking had op een belastbaar tijdperk voorafgaand aan de sluiting van de vereffening van de vennootschap, de vereniging of de stichting, maar die nog moet gevestigd worden nadat de vereffening reeds is afgesloten.

fiscaal onderzoek

Om meer rechtszekerheid te creëren werd artikel 133 van het KB/WIB92 aangepast, en meer specifiek werd een vierde paragraaf ingevoegd die van toepassing is vanaf 31 december 2021. Voortaan moeten hogervermelde aanslagen ten kohiere gebracht worden op naam van de vennootschap of stichting, gevolgd door de woorden ″vereffend, vertegenwoordigd door de vereffenaar(s) q.q.″.

Het is belangrijk om op te merken dat de vereffenaar slechts in zijn hoedanigheid van vereffenaar kan worden aangesproken. De vereffenaar staat aldus niet met zijn persoonlijke vermogen voor die schulden in, tenzij hij daarvoor aansprakelijk wordt gesteld.

Doolaege, Verbist & De Meyere BV
Koning Albertlaan 165
9000 Gent
BE 0647.999.788

+32 (0) 9 242 80 10
info@dvdtaxlaw.be