AFBRAAK EN HEROPBOUW : alweer een nieuwe termijn voor de verklaring 111/3-2024.

In een eerdere nieuwsbrief hebben we gewezen op twee recente Circulaires (2024/C/30 en 2024/C/32), betreffende de regeling “Afbraak en heropbouw” en de toepassing van het verlaagd btw-tarief en meer specifiek op de formaliteiten en feit dat wat betreft de overgangsregeling voor bouwpromotoren de administratie van oordeel is dat zij de verklaring 111/3 opnieuw moeten indienen (samen met de koper), wanneer zij gebruik maken van de overgangsregeling en aldus de verkoopprijs nog factureren in de loop van 2024. De administratie is van oordeel dat de verklaring 111/3 ingediend voor eind 2023 niet geldig is voor de BTW die in 2024 opeisbaar wordt. In de circulaire 2024/C/32 stelde de administratie dat uit de wettelijke bepaling zou volgen dat in principe vooraleer de BTW in 2024 opeisbaar zou worden er een nieuwe verklaring 111/3-2024 zou moeten worden ingediend.

 

 

Er werd aldus een nieuw formulier 111/3-2024 ter beschikking gesteld op Myminfin (bij Mijn documenten) dat terug moet worden ingevuld en ingediend voor lopende projecten die gebruik maken van de overgangsregeling voor verkopen waarop het verlaagd btw-tarief kan worden toegepast in de loop van 2024. Als administratieve tolerantie voorzag de administratie dat deze verklaring moest worden ingediend voor 1 juni 2024. Op die manier kan de toepassing van het verlaagd btw-tarief worden behouden. Tot de datum van indiening van deze nieuwe verklaring volstaat het om op de facturen, edm. te verwijzen naar de reeds voor 1 januari 2024 ingediende verklaring 111/3.

Blijkbaar heeft de administratie ingezien dat de uiterlijke datum van 31 mei 2024, toch wel een heel korte termijn betrof om deze formaliteit te voldoen. In de nieuwe Circulaire 2024/C/35 wordt deze termijn nu op 1 juli 2024 gebracht.

De nieuwe verklaring moet dus nog altijd worden ingediend, wat nog steeds een overdreven formalisme is. De administratie lijkt zich wel iets soepeler op te stellen. In de Circulaire wordt namelijk gesteld dat de administratie geen kritiek zal uitoefenen indien na 30 juni 2024 en tot het tijdstip van de voorlopige oplevering het verlaagd btw-tarief wordt toegepast, op voorwaarde dat de verklaring 111/3-2024 wordt ingediend uiterlijk op het tijdstip van de levering. Maar opgepast, de nieuwe verklaring 111/3-2024 zal dan ook in elk geval moeten worden ingediend uiterlijk op het tijdstip van de voorlopige oplevering.

De volgende situaties kunnen zich voordoen :

  • Lopende projecten (verkoop op plan) : Het is aangewezen om de verklaring 111/3-2024 in te dienen uiterlijk op 1 juli 2024, teneinde het verlaagd btw-tarief te kunnen toepassen op de gefactureerde schijven. Op de reeds uitgereikte facturen kan worden verwezen naar de verklaring die werd ingediend voor 1 januari 2024. Indien de verklaring niet kan worden ingediend op de uiterste datum van 1 juli 2024 zal de administratie geen kritiek uitoefenen op het verder toepassen van het verlaagd btw-tarief, mits uiterlijk bij de (voorlopige) oplevering van de woning de verklaring 111/3-2024 wordt ingediend.
  • Voor de verkopen op plan is er wel nog de mogelijkheid tot regularisatie wanneer de verklaring uiterlijk op het tijdstip van de voorlopige oplevering wordt ingediend (mogelijkheid van teruggaaf van de reeds tegen 21% BTW gefactureerde bedragen). De verklaring moet dan wel zeker worden ingediend voor de voorlopige oplevering (en niet erna).
  • Andere verkopen dan de verkopen op plan die in de loop van 2024 hebben plaatsgevonden onder toepassing van de oude verklaring 111/3 : voor deze verkopen moet de verklaring 111/3-2024 zeker en vast worden ingediend uiterlijk voor 1 juli 2024. Dit is de enige mogelijkheid tot regularisatie van de reeds gefactureerde BTW, behoudens overmacht of materiële fout.

 


Voor vragen betreffende deze materie kunt u beroep doen op ons kantoor : lu**********@dv*******.be

 

Doolaege, Verbist & De Meyere BV
Koning Albertlaan 165
9000 Gent
BE 0647.999.788

+32 (0) 9 242 80 10
info@dvdtaxlaw.be