Doolaege, Verbist & De Meyere
Voordelen alle aard bewoning: rechtbank Gent beschouwt het arrest van het hof van beroep waarin de ongrondwettigheid van het koninklijk besluit werd vastgesteld als een ‘nieuw feit’ op basis waarvan ambtshalve ontheffing kan worden gevraagd
12-02-2019

EEN STAND VAN ZAKEN NAAR AANLEIDING VAN DE RECENTE EVOLUTIES IN WETGEVING EN RECHTSPRAAK

 

 

Destijds berichtten wij reeds dat de hoven van beroep te Gent en te Antwerpen geoordeeld hebben dat de regel op grond waarvan het bedrag van het voordeel van alle aard voor de bewoning van een onroerend goed verhoogd wordt met een coëfficiënt wanneer dit onroerend goed door een rechtspersoon ter beschikking wordt gesteld, het gelijkheidsbeginsel schendt. De rechtspraak, hierbij gevolgd door de administratie in een circulaire d.d. 15 mei 2018, bevestigde bovendien dat – gelet op deze rechtspraak – ook in het geval een rechtspersoon een woning ter beschikking stelt aan een werknemer of een bedrijfsleider het belastbaar voordeel moet worden geraamd op 100/60 van het geïndexeerd kadastraal inkomen van die woning, in voorkomend geval verhoogd met 2/3 wanneer het een gemeubileerde woning is, zonder dat de coëfficiënt van 3,8 dient te worden toegepast.

 

In de voormelde circulaire van 15 mei 2018 werd gesteld dat – gelet op de vastgestelde schending van het gelijkheidsbeginsel – het koninklijk besluit dient te worden aangepast. Intussen werd het ‘koninklijk besluit van 7 december 2018 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor de kosteloze beschikking over onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen’ gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De gepubliceerde wijziging is van toepassing op de vanaf 1 januari 2019 betaalde of toegekende voordelen.

 

Ingevolge deze wijziging wordt het voordeel van alle aard voor de kosteloze terbeschikkingstelling van gebouwde onroerende goederen als volgt berekend: 100/60 van het geïndexeerde kadastrale inkomen, vermenigvuldigd met 2. Deze regel geldt nu ongeacht de persoon die het voordeel verleent (rechtspersoon of natuurlijke persoon) en ongeacht het bedrag van het kadastraal inkomen.

 

Wij maken van de gelegenheid gebruik om een stand van zaken te geven nu in de rechtspraak wordt bevestigd, en zoals door ons verdedigd, dat een verzoek tot ambtshalve ontheffing wel degelijk mogelijk is.

 

villa zwembad

 

1. Voor wat betreft de aanslagjaren waarvoor de aangifte in de personenbelasting nog niet werd ingediend.

:: Voor de aanslagjaren voorafgaand aan aanslagjaar 2020, namelijk aanslagjaar 2019 (en eventuele eerdere aanslagjaren waarvoor nog geen aangifte werd ingediend), kan het voordeel geraamd worden op 100/60 van het geïndexeerd kadastraal inkomen van die woning, in voorkomend geval verhoogd met 2/3 wanneer het een gemeubileerde woning is.

Er dient voor deze aanslagjaren geen bijkomende coëfficiënt te worden toegepast.

 

:: Voor aanslagjaar 2020 en volgende dient het voordeel van alle aard geraamd te worden op 100/60 van het geïndexeerd kadastraal inkomen van die woning, vermenigvuldigd met de (nieuwe) coëfficiënt 2, in voorkomend geval verhoogd met 2/3 wanneer het een gemeubileerde woning is.

 

 

2. Voor wat betreft de aanslagjaren waarin het hogere voordeel werd aangegeven in de personenbelasting en er reeds een aanslag werd ingekohierd.

In de gevallen waarbij in de aangifte in de personenbelasting het hogere voordeel van alle aard werd aangegeven en waarbij er op basis van deze aangifte een aanslag werd ingekohierd, kunnen er tegen deze aanslagen in vele gevallen nog de hierna vermelde acties ondernomen worden. Hierbij dient erop gewezen te worden dat o.i. de hierna vermelde acties alleen ondernomen kunnen worden indien het voordeel effectief werd aangegeven in de aangiftes in de personenbelasting, en bijvoorbeeld niet wanneer het voordeel door de bedrijfsleider aan de vennootschap werd betaald (bvb. via boeking in rekening-courant).

 

:: Voor de aanslagen waarvoor de bezwaartermijn nog niet verstreken is (in principe 6 maanden na verzending van het aanslagbiljet) en die betrekking hebben op aanslagjaren 2019 of vroeger, kan een bezwaarschrift ingediend worden.

De administratie zal er in principe mee akkoord gaan dat bij de berekening van het voordeel de coëfficiënt niet dient te worden toegepast, en zal de overeenkomstige ontheffing verlenen.

 

:: Voor wat betreft de aanslagen waarvoor geen tijdig bezwaarschrift meer kan worden ingediend, kan overwogen worden om een verzoek tot ambtshalve ontheffing in te dienen.

 

Wij verwijzen hiervoor tevens naar ons nieuwsbericht van 1 juni 2018 : https://www.dvdtaxlaw.be/nieuws/ook-administratie-bevestigt-voordeel-alle-aard-bewoning-dient-geraamd-te-worden

 

Momenteel kan dergelijk verzoek ingediend kunnen worden voor alle aanslagen die vanaf 1 januari 2015 gevestigd werden (ongeacht het aanslagjaar waarop ze betrekking hebben).

 

Om dit verzoek in te kunnen dienen dient er sprake te zijn van een nieuw bescheid of feit. De administratie is van mening dat er in deze context geen sprake is van een nieuw bescheid of feit en wijst daarom de door de belastingplichten ingediende verzoekschriften doorgaans af. Ons inziens zijn er evenwel ernstige argumenten om te verdedigen er wel degelijk sprake is van nieuwe bescheiden/feiten, op basis waarvan het verzoek kan worden ingediend.

 

In een recent vonnis van 31 januari 2019 heeft de rechtbank van eerste aanleg te Gent bevestigd dat het arrest van het hof van beroep te Gent van 24 mei 2016 (waarin de ongrondwettelijkheid voor het eerst werd vastgesteld) inderdaad als een ‘nieuw feit’ beschouwd dient te worden op grond waarvan een ambtshalve ontheffing gevraagd kan worden.

 


DVDTAXLAW kan instaan voor het indienen van een bezwaarschrift, een verzoek tot ambtshalve ontheffing of een vordering in rechte dienaangaande.


 

INFORMATIE ?

contacteer :

Mr. Leen De Vriese (leen.devriese@dvdtaxlaw.be) of Mr. Laurens Vergauwe (laurens.vergauwe@dvdtaxlaw.be)

 

lees onze artikels :

https://www.dvdtaxlaw.be/nieuws/hof-gent-bevestigt-voordeel-alle-aard-bewoning-dient-geraamd-te-worden-overeenkomstig-de

https://www.dvdtaxlaw.be/nieuws/ook-administratie-bevestigt-voordeel-alle-aard-bewoning-dient-geraamd-te-worden